Powiatowy Urząd Ziemski w Sokółce

Sygnatura
4/126/0
Daty skrajne
1944-1947
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy ogólno-administracyjne – zarządzenia, organizacja PUZ, sprawozdania z działalności, wykazy pracowników, inspekcje, lata 1944 – 1947, sygn. 1-6, Parcelacja i komasacja gruntów – parcelacja majątków, spisy nieruchomości przeznaczonych na cele reformy rolnej, wpisy do ksiąg hipotecznych, scalanie gospodarstw, lata 1944 – 1946, sygn. 7-26, Administracja majątków państwowych – sprawozdania z obrotu naturaliami, nakazy obowiązkowych dostaw, stan gospodarczy majątków, wykazy umów dzierżawnych, spis gospodarstw pozostałych po repatriantach do ZSRR, lata 1944 – 1946, sygn. 27-34, Różne – przekazywanie gospodarstw repatriantom, nieruchomości pożydowskie, wykazy gospodarstw opuszczonych, statystyka dot. rolnictwa i hodowli, akcja żniwna, lata 1945 – 1947, sygn. 35-39.

Dzieje twórcy:

Podstawą organizacji powiatowych urzędów ziemskich był dekret PKWN z 15 sierpnia 1944 r. o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich. Poprzez PUZ, Resort Rolnictwa i Reform Rolnych miał sprawować swoje zadania dotyczące opieki państwowej nad rolnictwem i przeprowadzania reformy rolnej. Powiatowy Urząd Ziemski w Sokółce powstał w sierpniu 1944 r., a w marcu 1947 r. został włączony do Starostwa Powiatowego Sokólskiego, jako Referat Rolnictwa i Reform Rolnych. Organizacja PUZ oparta była na normatywach z okresu międzywojennego. Dn. 28 maja 1945 r. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Białymstoku wprowadził w życie tymczasowy statut organizacyjny PUZ woj. białostockiego. Statut przewidywał istnienie trzech referatów: Ogólnego, Przebudowy Ustroju Rolnego i Techniczno-Pomiarowego. W PUZ w Sokółce w 1945 r. istniał również Referat Weterynaryjny oraz Oświaty Rolniczej. PUZ w Sokółce obejmował swoim zakresem działania pow. sokólski w jego ówczesnych granicach administracyjnych.

Daty skrajne:

1944-1947

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

39

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

39

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak