Gminna Rada Narodowa w Dąbrowie Białostockiej powiat Sokółka

Sygnatura
4/133/0
Daty skrajne
[1931-1935] 1944-1954
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Gminny w Dąbrowie - kontrola podatków sołectwa Jałowo i Lewki, lata 1931 – 1935, sygn. 1-2, Zarząd Gminny w Dąbrowie: Dział Ogólno-Administracyjny – statut, regulamin, sprawozdania, protokóły GRN, Zarządu, sprawy osobowe, komisje, kontrola, majątek gmin, lata 1944 – 1950, sygn. 3-22, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 23-35, Dział Gospodarki Gminnej – klasyfikacja gruntów, rok 1949, sygn. 36, Dział Administracji Społecznej – opieka społeczna, wykaz inwalidów, zatrudnienie, rok 1948, sygn. 37, Dział Administracyjny – protokóły dot. odtworzenia ksiąg ludności stałej, akcja ppoż., lata 1948 – 1950, sygn. 38-39, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – kontrola, plany pracy i sprawozdania, protokóły sesji i Prezydium, komisje, wykaz teczek, zebrania gromadzkie, sprawy osobowe, majątek gminy, akcje społeczne, lata 1950 – 1954, sygn. 40-73, Referat Finansowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1950 – 1954, sygn. 74-83, Gospodarka Komunalna – grobownictwo wojenne, pożarnictwo, lata 1951 – 1953, sygn. 84 -85, Referat Rolny – zestawienia wyników klasyfikacji gruntów, wykazy gospodarstw rolnych, lata 1952 – 1953, sygn. 86, Protokóły przynależności gminnej – zeznania światków dla odtworzenia ksiąg ludności stałej, lata 1951 – 1953, sygn. 87-88, Dopływy: Budżety roczne, lata 1950, 1954, sygn. 89-90, Wykazy gospodarstw rolnych, lata 1952 – 1953, sygn. 91-92.

Dzieje twórcy:

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu sokólskiego gminne rady narodowe. Jedną z gmin pow. sokólskiego była gmina Dąbrowa. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku i Sokółki. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. nastąpiły już w 1944 r. pewne zmiany w podziale adm. powiatu. Ze względu na duże zniszczenia oraz zmianę swojego charakteru (likwidacja ludności żydowskiej zatrudnionej w zawodach pozarolniczych) swoje prawa miejskie utraciła m.in. Dąbrowa i wcielona została do gminy wiejskiej, istniejącej pod tą samą nazwą. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. – gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze.

Daty skrajne:

[1931-1935] 1944-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1931-1935, 1944-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

92

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

92

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak