Gminna Rada Narodowa w Janowie powiat Sokółka

Sygnatura
4/134/0
Daty skrajne
1945-1954 [1955-1959]
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium, Zarządu, komisje, sprawozdania, kontrola, lata 1946 – 1950, sygn. 1-7, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 8-17, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – informacje, plany pracy i sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisje, zebrania sołtysów, lata 1950 – 1954, sygn. 18-41, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, lata 1952 – 1953, sygn. 42-43, Referat Gospodarki Komunalnej – ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, lata 1951 – 1953, sygn. 44, Dopływy: Budżety roczne, lata 1950, 1954, sygn. 45-46. dopływ z dn. 2008-09-23, kn. 3051/2008r. 13 j.a. - 0, 12 mb

Dzieje twórcy:

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu sokólskiego gminne rady narodowe. Jedną z gmin pow. sokólskiego była gmina Janów. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku i Sokółki. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. nastąpiły już w 1944 r. pewne zmiany w podziale adm. powiatu. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. – gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze.

Daty skrajne:

1945-1954 [1955-1959]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1954, 1955-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

59

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

46

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 46
spis zdawczo-odbiorczy Tak 13