Gminna Rada Narodowa w Krynkach powiat Sokółka

Sygnatura
4/136/0
Daty skrajne
1945-1953 [1954-1959]
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium, Zarządu, komisji, kontrola wewnętrzna, lata 1946 – 1950, sygn. 1-5, Dział Finansowo-Budżetowy – budżet, sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1948, sygn.6-7, Dział Gospodarki Gminnej – oświetlenie ulic, rok 1950, sygn. 8, Dział Administracji Społecznej – oświata, kultura, rok 1950, sygn. 9, Dział Administracyjny – bezpieczeństwo, ochrona granic, ochrona ppoż., zbrodnie hitlerowskie, areszty, lata 1950 – 1951, sygn. 10-12, Referat Wojskowy – okólniki, sprawozdania, kontrola, odprawy referentów, lata 1945 – 1947, sygn. 13-16, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcje, plany i sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, osobowe, wykazy instytucji, lata 1950 – 1953, sygn. 17-35, Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, lata 1950, 1952, sygn. 36, Referat Gospodarki Komunalnej – ochrona ppoż., elektryfikacja wsi, lata 1950 – 1953, sygn. 37-39, Referat Rolny – spis rolny, rok 1950, sygn. 40, Dopływy: Budżety roczne, lata 1950, 1952, sygn. 41-42. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3055/2008r. 7 j.a. - 0,07 mb

Dzieje twórcy:

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu sokólskiego gminne rady narodowe. Jedną z gmin pow. sokólskiego była gmina Krynki. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku i Sokółki. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. nastąpiły już w 1944 r. pewne zmiany w podziale adm. powiatu. Do pow. sokólskiego wcielona została nowa gmina Krynki, która należała poprzednio do pow. grodzieńskiego. Ze względu na zmianę granic państwowych znacznie zmniejszył się obszar gmin przygranicznych. O 12 gromad zmniejszył się obszar gminy Krynki, uzupełniony on jednak został o 4 gromady z terenu byłej gminy Hołynka pow. grodzieńskiego, która znajdowała się w granicach ZSRR. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. – gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze.

Daty skrajne:

1945-1953 [1954-1959]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1953, 1954-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

49

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

42

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 42
spis zdawczo-odbiorczy Tak 7