Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Sokółce

Sygnatura
4/163/0
Daty skrajne
[1924-1949] 1950-1975 [1977-1979]
Liczba serii
20
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera akta następujących komórek organizacyjnych urzędu: Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1975, 470 j. a. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1951-1975, 51 j. a. Wydział Finansowy 1950-1975, 13 j. a. Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1974, 24 j. a. Wydział Oświaty i Kultury 1950-1973, 197 j. a. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1953, 1 j. a. Wydział Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 1973-1975, 35 j. a. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1957-1975, 29 j. a. Wydział Rent i Pomocy Społecznej 1950-1958, 18 j. a. Wydział Zatrudnienia 1955-1974, 11 j. a. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1973, 43 j. a. Wydział Skupu 1959-1973, 26 j. a. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1973-1975, 14 j. a. Wydział Przemysłu 1954-1958, 7 j. a. Wydział Handlu 1950-1958, 39 j. a. Wydział Przemysłu, Handlu i Usług 1958-1970, 28 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1969-1973, 20 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1972-1975, 15 j. a. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1958-1972, 3 j. a. Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1964-1968, 2 j. a. Do zespołu dodatkowo włączono akta dotyczace parcelacji majątku Jaryłówka z lat 1946-1951. Akta zespołu stanowią źródło do dziejów samego urzędu oraz do całokształtu problematyki gospodarczej i społecznej powiatu sokólskiego. Szczególnie wartościowym materiałem są załączniki do protokółów sesji Powiatowej Rady Narodowej w aktach Wydziału Organizacyjno-Prawnego. 9 j.a. 1924-1959 - wydzielone z niezinwentaryzowanych akt podczas prac porządkowych w kwietniu 2007 roku. Dopływ z dn. 22-07-2009r., nab.3185/2009r. 15 j.a. - 0,20 mb. (2 spisy zdawczo-odbiorcze; nr 1/09, nr 2/09) korekta ewidencji/ nab.3400/2012r.; 1950-1972, 8 j.a.-0,37 mb.

Dzieje twórcy:

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sokółce utworzono w 1950 r. na podstawie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r. W myśl ustawy najwyższym organem władzy państwowej w powiecie była Powiatowa Rada Narodowa, która działała za pośrednictwem swych komisji jako ciał opiniodawczych oraz Prezydium jako urzędu wykonawczego. Ustawa z dnia 22 lipca 1973 r. zmieniła strukturę wewnętrzną urzędu oraz charakter rad narodowych. Na podstawie ustawy najwyższym organem administracji państwowej na szczeblu powiatu stał się Urząd Powiatowy kierowany jednoosobowo przez naczelnika, który był urzędnikiem mianowanym przez wojewodę, jednak zatwierdzanym i kontrolowanym w swej działalności przez Powiatową Radę Narodową. Urząd Powiatowy w Sokółce został zlikwidowany na podstawie ustawy z dnia 1 czerwca 1975 r., która znosząc powiaty wprowadziła dwustopniowy podział administracyjny kraju.

Daty skrajne:

[1924-1949] 1950-1975 [1977-1979]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1924-1949, 1950-1975, 1977-1979.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1127

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1095

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

16.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1095
spis roboczy Tak 17
spis zdawczo-odbiorczy Tak 15