Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bogdankach powiat Białystok

Sygnatura
4/176/0
Daty skrajne
1960-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji GRN 1960-1972, sygn. 1- 11, 63; Komisje GRN 1962-1972, sygn. 12 -18; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn. 19-29, 64; Wybory do sejmu i rad narodowych. Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1965- 1972, sygn.30-35; Protokoły zebrań wiejskich i aktywu gromadzkiego 1962-1972, sygn. 36-38; Protokoły Gromadzkiego Komitetu FJN 1966-1971, sygn. 39; Protokoły odpraw sołtysów 1963-1972, sygn. 40; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 41-43, 65; Budżet gromady 1959-1971, sygn. 44-56; Plany i zadania gospodarcze 1960-1970, sygn. 57-58, 62; Realizacja uchwał IX Plenum KC PZPR, Plany, sprawozdania 1969-1970, sygn. 59; Programy rolnictwa 1971, sygn. 60; Statystyka, Spisy rolne, Formularze spisowe 1969-1971, sygn. 61. Dopływ z dn. 03.09.2009r. 9 j.a.-0,12 mb.

Dzieje twórcy:

Prezydia gromadzkich rad narodowych były organami jednolitej władzy ludowej na terenie najmniejszej wówczas jednostki administracyjnego kraju- gromady, która zastąpiła zlikwidowaną gminę. Podstawę prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiła ustawa z 1950r. oraz kolejna z 1958r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, było organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w sprawach mniej istotnych. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie, którzy obowiązkowo musieli być stałymi mieszkańcami gromady. Prezydium GRN powoływane było na sesjach GRN i tylko sesja GRN była władna dokonywać zmian w jego składzie. Zadania swe Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego, za którego całokształt pracy odpowiadał przewodniczący Prezydium GRN zaś jego bezpośrednim kierownikiem był sekretarz gromadzki. Formalnie biura gromadzkie odziedziczyły po gminach zakres kompetencji ich władzy, faktycznie jednak najważniejsze decyzje były podejmowane na szczeblu powiatu. W związku ze zmniejszającą się liczbą ludności na wsi w wyniku ruchów migracyjnych w kraju od 1957r. następowały korekty granic gromad drogą likwidacji słabszych jednostek. Ostatnia korekta, która weszła w życie w 1972 roku. Faktycznie stworzyła warunki do pełnej likwidacji gromad.

Daty skrajne:

1960-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1960-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

74

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

65

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 65
spis zdawczo-odbiorczy Tak 9