Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Długołęce powiat Mońki

Sygnatura
4/245/0
Daty skrajne
1955-1977
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji GRN 1958-1968, sygn.1-4; Komisje GRN 1963-1968, sygn. 5-6; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1968 sygn.7-10; Plany gospodarcze 1962-1966, sygn. 11; Kontrola zewnętrzna 1966-1969, sygn. 12; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1968, sygn. 13. Dopływ z dnia 2009-05-28; nab.3170/2009r. 27 j.a.-0,45 mb.

Dzieje twórcy:

Prezydia gromadzkich rad narodowych były organami jednolitej władzy ludowej na terenie najmniejszej wówczas jednostki administracyjnego kraju – gromady, która zastąpiła zlikwidowaną gminę. W wyniku podziału gmin ukształtowała się między innymi gromada Długołęka, wchodząca w skład powiatu Mońki. Podstawę prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiły ustawa z 1950r. oraz kolejna z 1958r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej było organem wykonawczym, a także uchwałodawczym w sprawach mniej istotnych GRN. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie, którzy obowiązkowo musieli być stałymi mieszkańcami gromady. Prezydium GRN powoływane było na sesjach GRN i tylko sesja GRN był władna dokonywać zmian w jego składzie. Zadania swe Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego, za którego całokształt pracy odpowiadał przewodniczący Prezydium GRN jego bezpośrednim kierownikiem zaś był sekretarz gromadzki. Formalnie biura gromadzkie odziedziczyły po gminach zakres kompetencji ich władzy, faktycznie jednak najważniejsze decyzje podejmowane były na szczeblu powiatu. W związku ze zmniejszającą się liczbą ludności wiejskiej w wyniku ruchów migracyjnych do miast następowały korekty granic gromad drogą likwidacji słabszych jednostek. Pierwsze likwidacje nastąpiły już z dniem 1. I. 1959r., kolejne miały miejsce w 1961 i 1969r.

Daty skrajne:

1955-1977

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1977.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

40

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 13
spis zdawczo-odbiorczy Tak 27