Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku

Sygnatura
4/340/0
Daty skrajne
1933-1939, 1945-1949
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawozdawczość, sprawy organizacyjne, lata 1946 – 1948, sygn. 1-4, Bilanse, analizy sytuacji gospodarczej województwa, lata 1945 – 1948, sygn. 5-8, Kredyt inwestycyjny, plany i sprawozdania, lata 1946 – 1949, sygn. 9-23, Akta kredytowe przedsiębiorstw – zawierają obok wniosków o przyznanie kredytu i zawiadomień Banku, dokumentację dot. stanu gospodarczo-finansowego instytucji, lata 1945 – 1949, sygn. 24-36, Dopływ: Białostockie Towarzystwo Kredytowe Miejskie – zawiera akta z likwidacji BTKM, którego likwidatorem był BGK, rok 1949, sygn. 37. korekta ewidencji/ nab. 3438/2012r.; 1933-1939; 13 j.a-0,07 mb.

Dzieje twórcy:

Bank Gospodarstwa Krajowego utworzono na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 30 maja 1924. Powstał on w rezultacie połączenia się Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy oraz Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Do głównych zadań Banku należało udzielanie kredytu długoterminowego poprzez emisję listów zastawnych i obligacji, popieranie oszczędnościowych kas gminnych i miejskich, powołanych przez urzędy samorządu terytorialnego oraz finansowanie odbudowy gospodarczej kraju. Przed 1939 r. zorganizowano Oddział w Białymstoku, który został zlikwidowany przez władze radzieckie w marcu 1940 r., a jego agendy przejął Radziecki Bank Państwowy. Oddział w Białymstoku wznowił działalność z dn. 30 kwietnia 1945 r. w oparciu o statut z 1924 r. W latach 1945 – 1949 do jego kompetencji należało udzielanie kredytu długo i średnioterminowego inwestycyjnego i na odbudowę, a w początkowym okresie (1945 – 1946) krótkoterminowego kredytu na cele obrotowe, którego odbiorcą był przemysł białostocki, zniszczony w 95 %. Na podstawie dekretu z dn. 25 października 1948 r. o reformie bankowej powołano do życia Bank Inwestycyjny, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu z dn. 20 października 1949 r. przejął z dn. 1 listopada wszystkie agendy oraz aktywa i pasywa Banku Gospodarstwa Krajowego.

Daty skrajne:

1933-1939, 1945-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1933-1939, 1945-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

50

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

37

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 37
spis roboczy Tak 13