Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Powiatowa w Mońkach

Sygnatura
4/367/0
Daty skrajne
1954-1955
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Kwartalne plany pracy i sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 1, Miesięczne plany pracy Komendy Powiatowej P.O. „SP”, rok 1955, sygn. 2, Szkolenie w hufcach P.O. „SP”. Plany, sprawozdania, lata 1954 – 1955, sygn. 3-4, Praca kulturalno-oświatowa. Plany pracy, sprawozdania, rok 1955, sygn. 5, Sprawozdania z akcji polityczno-propagandowych, lata 1954 – 1955, sygn. 6, Działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa, prasy i książki. Wytyczne, sprawozdania, lata 1954 – 1955, sygn. 7, Udział P.O. „SP” w obchodach Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, lata 1954 – 1955, sygn. 8, Prace społeczne wykonane przez hufce P.O. „SP”. Plany, zestawienia liczbowe, oceny, lata 1954 – 1955, sygn. 9-10, Werbunek do brygad rolnych P.O. „SP”. Wytyczne, rozdzielniki, zestawienia, lata 1954 – 1955, sygn. 11, Werbunek do zasadniczych szkół zawodowych. Wytyczne, zestawienia, wykazy, lata 1954 – 1955, sygn. 12.

Dzieje twórcy:

25 lutego 1948 r. wydana została ustawa o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Powyższa ustawa powołała Powszechną Organizację „Służba Polsce”, na której czele stał Komendant Główny powoływany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Instytucjami organizacji były: Komenda Główna, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe i komendy gminne (lub równorzędne miejskie). W 1954 r. z powiatów: Białystok oraz Wysokie Mazowieckie zostało wydzielonych kilka miast i gmin i utworzone zostały dwa nowe powiaty: Łapy i Mońki. Równolegle powstały dwie nowe komendy powiatowe P.O. „SP” w Łapach i Mońkach. Komendom powiatowym podlegały hufce gminne (od 1955 r – gromadzkie) oraz szkolne istniejące w średnich szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Na czele Komendy stał Komendant Powiatowy, brak było natomiast podziału komend powiatowych na wewnętrzne komórki organizacyjne, istniał tylko podział czynności między poszczególnych pracowników. Organizacja uległa likwidacji w wyniku realizacji Zarządzenia nr 362 Prezesa Rady Ministrów z dn. 29 listopada 1955 r. w sprawie powołania Głównej Komisji Likwidacyjnej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Likwidacja nastąpiła do dn. 31 grudnia 1955 r

Daty skrajne:

1954-1955

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak