Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Powiatowa w Sokółce

Sygnatura
4/368/0
Daty skrajne
1949-1955
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawozdania kwartalne z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 1, Miesięczne plany pracy i sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1953, 1955, sygn. 2, Sprawozdania z kontroli działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, rok 1955, sygn. 3, Sprawy personalne pracowników. Awanse, wypadki nadzwyczajne, szkolenie, lata 1952 – 1955, sygn. 4, Szkolenie w hufcach P.O. „SP”. Plany, sprawozdania, rok 1955, sygn. 5, Prace społeczne wykonane przez hufce P.O. „SP”. Wytyczne, zestawienia, oceny, lata 1949, 1952 – 1955, sygn. 6-9, Brygady P.O. „SP”. Rejestracja junaków, wcielenie do brygad, lata 1952 – 1953, sygn. 10, Brygady P.O. „SP”. Dezercje i niestawiennictwo do brygad, lata 1952 – 1953, sygn. 11, Biuletyny informacyjne Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej P.O. „SP”, rok 1952, sygn. 12, Działalność polityczna i propagandowa. Wytyczne, meldunki, lata 1953 – 1955, sygn. 13, Praca kulturalno-oświatowa. Wytyczne, meldunki, sprawozdania, lata 1952 – 1955, sygn. 14, Działalność wozu propagandowego Komendy Wojewódzkiej P.O. „SP” na terenie powiatu Sokółka. Plany pracy, sprawozdania, rok 1955, sygn. 15, Działalność na odcinku sportu. Plany, meldunki, sprawozdania, lata 1952 – 1955, sygn. 16.

Dzieje twórcy:

25 lutego 1948 r. wydana została ustawa o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Powyższa ustawa powołała Powszechną Organizację „Służba Polsce”, na której czele stał Komendant Główny powoływany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Instytucjami organizacji były: Komenda Główna, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe i komendy gminne (lub równorzędne miejskie). Komenda powiatowa P.O. „SP” w Sokółce istniała w latach 1948 – 1955 i obejmowała swoim zasięgiem działania obszar powiatu Sokółka. Komendom powiatowym podlegały hufce gminne (od 1955 r – gromadzkie) oraz szkolne istniejące w średnich szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Na czele Komendy stał Komendant Powiatowy, brak było natomiast podziału komend powiatowych na wewnętrzne komórki organizacyjne, istniał tylko podział czynności między poszczególnych pracowników. Organizacja uległa likwidacji w wyniku realizacji Zarządzenia nr 362 Prezesa Rady Ministrów z dn. 29 listopada 1955 r. w sprawie powołania Głównej Komisji Likwidacyjnej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Likwidacja nastąpiła do dn. 31 grudnia 1955 r.

Daty skrajne:

1949-1955

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak