Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Wojewódzki w Białymstoku

Sygnatura
4/370/0
Daty skrajne
1957-1971
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia – statut TRZZ, materiały związane z likwidacją TRZZ, lata 1957, 1970 – 1971, sygn. 1-2, Członkostwo, władze i organy TRZZ – deklaracje członków, zjazdy wojewódzkie, posiedzenia Prezydium Zarządu, Komisje, lata 1958 – 1970, sygn. 3-30, Organizacja zarządów powiatowych – posiedzenia plenarne, sprawozdania z działalności, skład osobowy, Tygodnie Ziem Zachodnich, lata 1959 – 1970, sygn. 31-47, Planowanie i sprawozdawczość z działalności KW, lata 1958 – 1969, sygn. 48-52, Współpraca, biurowość, kontrola – zmiany w składzie osobowym ZP, dotacje na rzecz rozwoju Ziem Zachodnich, rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, lata 1959 – 1971, sygn. 53-56, Odznaczenia – wnioski o odznaczenia państwowe, honorowe odznaki TRZZ, lata 1962 – 1970, sygn. 57-58, Finanse – preliminarze budżetowe i ich realizacja, lata 1958 – 1970, sygn. 59-60, Informacja i propaganda – odczyty związane z odzyskaniem ziem zachodnich i północnych, obchody Tygodni Ziem Zachodnich, problemy rewizjonizmu niemieckiego, lata 1958 – 1969, sygn. 61-64.

Dzieje twórcy:

Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich powołane zostało do życia na Zjeździe Organizacyjnym w maju 1957 r. Jego zadaniem miało być współdziałanie z organami państwowymi i pomoc w aktywizacji Ziem Zachodnich poprzez dalszą akcję osiedleńczą, umacnianie poczucia przynależności do narodu polskiego ludności miejscowej, utrwalanie opinii o nienaruszalności granic polskich wśród społeczeństw innych państw. Dn. 20 sierpnia 1957 r. odbyła się w Białymstoku narada aktywu społecznego, na której powołano 31-osobowy Komitet Organizacyjny Okręgu Białostockiego i jego 8-osobowe Prezydium. Po rocznej działalności TRZZ na terenie woj. białostockiego liczyło 3 zarządy obwodowe: w Ełku, Olecku, Gołdapi oraz 8 kół w Suwałkach i 1 koło w Łomży. Dn. 1 czerwca 1958 r. podczas I Zjazdu powołano Radę Okręgu i Prezydium Rady Okręgu. W pierwszym okresie placówki terenowe TRZZ nosiły nazwę TZRR Rada Okręgowa w Białymstoku, od roku 1960 zmieniona została nazwa na TRZZ Zarząd Wojewódzki. TRZZ działało do 8 stycznia 1971, kiedy to na IV Walnym Zjeździe Delegatów TRZZ podjęto uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Zarząd Wojewódzki TRZZ w Białymstoku skreślony został z ewidencji stowarzyszeń 23 marca 1971 r.

Daty skrajne:

1957-1971

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1971.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

64

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

64

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak