Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzozowie Starym powiat Łapy

Sygnatura
4/392/0
Daty skrajne
1955-1971
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły sesji GRN, lata 1956 – 1969, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1971, sygn. 7-16, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1962 – 1963, 1966 – 1971, sygn. 17, Protokóły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN, lata 1961 – 1966, sygn. 18, Protokóły wspólnych posiedzeń komisji GRN, lata 1962 – 1969, sygn. 19, Komisje GRN, lata 1955 – 1969, sygn. 20-23, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1958 – 1971, sygn. 24-26, Wnioski i postulaty mieszkańców gromady, lata 1963, 1966, 1971, sygn. 27, Wybory sołtysów, lata 1958 – 1971, sygn. 28-30, Sprawozdania różne, rok 1963, sygn. 31, Kontrola zewnętrzna, lata 1966 – 1970, sygn. 32-33, Budżety gromady, lata 1955 – 1971, sygn. 34-46, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 47, Program rozwoju gromady, lata 1966 – 1967, sygn. 48, Statystyka, Narodowy Spis Powszechny, rok 1970, sygn. 49, Statystyka rolna, lata 1968 – 1972, sygn. 50-54, Sprawy rolne, rok 1969, sygn. 55, Sprawy produkcji rolnej, rok 1970, sygn. 56.

Dzieje twórcy:

Gromady powstały w wyniku realizacji ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi. Likwidacja gmin i tworzenie się gromad nastąpiły równolegle z kampanią wyborczą do rad narodowych wszystkich szczebli oraz kształtowaniem się nowego powiatu – Łapy. Ukonstytuowanie się gromadzkich rad narodowych nastąpiło w ciągu grudnia 1954 r. Podstawą prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiła ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej, a następnie ustawa o radach narodowych z 25 stycznia 1958 r. Organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w okresie między sesjami oraz w sprawach mniej ważnych było Prezydium GRN. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz, oraz członkowie. Organami opiniodawczymi GRN były komisje, zarówno stałe, jak i doraźne. Zadania swoje Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego. Jedną z gromad pow. Łapy była gromada Brzostowo Stare, która należała wcześniej do pow. Wysokie Mazowieckie. Od 1959 r. aż do 1971 r. były przeprowadzane korekty podziału adm. w kierunku zmniejszenia liczby gromad. Na omawianym obszarze pierwsza zmiana nastąpiła już w 1956 r. i wiązała się ze zmianą granic powiatu. Kolejne zmiany nastąpiły w 1959 r. i w 1968 r. Likwidacja gromad nastąpiła z dn. 31 grudnia 1972 r. w wyniku realizacji ustawy z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1955-1971

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1971, 1955-1971, 1955-1971, 1955-1971, 1955-1971, 1955-1971, 1955-1971, 1955-1971.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

56

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

56

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.75

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.75

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak