Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poświętnem powiat Łapy

Sygnatura
4/394/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1971, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1971, sygn. 7-13, Komisje GRN, lata 1959 – 1967, sygn. 14-17, Sołtysi, lata 1961, 1964, 1967, 1959 – 1968, sygn. 18-19, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1959, 1963, 1964, 1967, sygn. 20, Protokóły zebrań aktywu gromadzkiego, lata 1959 – 1966, sygn. 21, Kontrola zewnętrzna, lata 1957 – 1967, sygn. 22, Program rozwoju gromady, rok 1959, sygn. 23, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 24-25, Wiejski program rozwoju gromady, rok 1967, sygn. 26, Budżety gromady, lata 1955 – 1972, sygn. 27-35.

Dzieje twórcy:

Gromady powstały w wyniku realizacji ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi. Likwidacja gmin i tworzenie się gromad nastąpiły równolegle z kampanią wyborczą do rad narodowych wszystkich szczebli oraz kształtowaniem się nowego powiatu – Łapy. Ukonstytuowanie się gromadzkich rad narodowych nastąpiło w ciągu grudnia 1954 r. Podstawą prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiła ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej, a następnie ustawa o radach narodowych z 25 stycznia 1958 r. Organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w okresie między sesjami oraz w sprawach mniej ważnych było Prezydium GRN. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz, oraz członkowie. Organami opiniodawczymi GRN były komisje, zarówno stałe, jak i doraźne. Zadania swoje Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego. Jedną z gromad pow. Łapy była gromada Poświętne, która należała wcześniej do pow. Wysokie Mazowieckie. Od 1959 r. aż do 1971 r. były przeprowadzane korekty podziału adm. w kierunku zmniejszenia liczby gromad. Na omawianym obszarze pierwsza zmiana nastąpiła już w 1956 r. i wiązała się ze zmianą granic powiatu. Z dn. 31 grudnia 1959 r. powiększył się obszar gromady Poświętne, do której włączono obszar zlikwidowanej gromady Pietkowo. Kolejne zmiany na obszarze pow. Łapy nastąpiły w 1968 r. Likwidacja gromad nastąpiła z dn. 31 grudnia 1972 r. w wyniku realizacji ustawy z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

35

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

35

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak