Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rynkach powiat Łapy

Sygnatura
4/395/0
Daty skrajne
1955-1973
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły sesji GRN, lata 1956 – 1972, sygn. 1-9, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1972, sygn. 10-19, Komisje GRN, lata 1961 – 1972, sygn. 20-25, Protokóły narad sołtysów, lata 1963 – 1967, sygn. 26, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1963 – 1967, sygn. 27, Wybory sołtysów, lata 1964 – 1967, sygn. 28, Kontrola zewnętrzna, lata 1962 – 1967, sygn. 29, Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego, lata 1955 – 1970, sygn. 30-41, Plany gospodarcze gromady, lata 1962 – 1970, sygn. 42-43, Spis rolny, lata 1964 – 1971, sygn. 44-51, Komisje GRN, lata 1963, 1968 – 1972, sygn. 52-56, Gromadzki Komitet FJN, lata 1969 – 1972, sygn. 57, Regulamin pracy Prezydium GRN, rok 1971, sygn. 58, Projekt kompleksowego zagospodarowania wsi Kowale, b.d., sygn. 59, Projekt kompleksowego zadrzewienia wsi Leśna, b.d., sygn. 60, Projekt kompleksowego zadrzewienia wsi Rynki, b.d., sygn. 61, Projekt kompleksowego zadrzewienia wsi Zimnochy-Ostasze-Susły-Święchy, b.d., sygn. 62, Dopływ: Społeczny Komitet ORMO, lata 1967 – 1973, sygn. 63.

Dzieje twórcy:

Gromady powstały w wyniku realizacji ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi. Likwidacja gmin i tworzenie się gromad nastąpiły równolegle z kampanią wyborczą do rad narodowych wszystkich szczebli oraz kształtowaniem się nowego powiatu – Łapy. Ukonstytuowanie się gromadzkich rad narodowych nastąpiło w ciągu grudnia 1954 r. Podstawą prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiła ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej, a następnie ustawa o radach narodowych z 25 stycznia 1958 r. Organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w okresie między sesjami oraz w sprawach mniej ważnych było Prezydium GRN. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz, oraz członkowie. Organami opiniodawczymi GRN były komisje, zarówno stałe, jak i doraźne. Zadania swoje Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego. Jedną z gromad pow. Łapy była gromada Rynki, która wydzielona została z obszaru pow. Białystok. Od 1959 r. aż do 1971 r. były przeprowadzane korekty podziału adm. w kierunku zmniejszenia liczby gromad. Na omawianym obszarze pierwsza zmiana nastąpiła już w 1956 r. i wiązała się ze zmianą granic powiatu. Z dn. 31 grudnia 1959 r. powiększył się obszar gromady Rynki, do której włączono obszar zlikwidowanej gromady Zawyki. Kolejne zmiany na obszarze pow. Łapy nastąpiły w 1968 r. Likwidacja gromad nastąpiła z dn. 31 grudnia 1972 r. w wyniku realizacji ustawy z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1955-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

63

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

62

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.81

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak