Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turośni Dolnej powiat Łapy

Sygnatura
4/407/0
Daty skrajne
1955-1968
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły sesji GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 1-7, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 8-14, Komisje GRN, lata 1956 – 1968, sygn. 15-18, Protokóły odpraw sołtysów, rok 1958, sygn. 19, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1958 – 1968, sygn. 20, Kontrola zewnętrzna, lata 1963 – 1967, sygn. 21, Budżety gromady, lata 1954 – 1967, sygn. 22-34, Plany gospodarcze gromady, lata 1961 – 1967, sygn. 35-36, Programy rozwoju gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 37.

Dzieje twórcy:

Gromady powstały w wyniku realizacji ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi. Likwidacja gmin i tworzenie się gromad nastąpiły równolegle z kampanią wyborczą do rad narodowych wszystkich szczebli oraz kształtowaniem się nowego powiatu – Łapy. Ukonstytuowanie się gromadzkich rad narodowych nastąpiło w ciągu grudnia 1954 r. Podstawą prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiła ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej, a następnie ustawa o radach narodowych z 25 stycznia 1958 r. Organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w okresie między sesjami oraz w sprawach mniej ważnych było Prezydium GRN. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz, oraz członkowie. Organami opiniodawczymi GRN były komisje, zarówno stałe, jak i doraźne. Zadania swoje Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego. Jedną z gromad pow. Łapy była gromada Turośń Dolna, która wydzielona została z obszaru pow. Białystok. Od 1959 r. aż do 1971 r. były przeprowadzane korekty podziału adm. w kierunku zmniejszenia liczby gromad. Na omawianym obszarze pierwsza zmiana nastąpiła już w 1956 r. i wiązała się ze zmianą granic powiatu. Kolejne zmiany na obszarze pow. Łapy nastąpiły w 1959 r. Z dn. 31 grudnia 1968 r. gromada Turośń Dolna została włączona do gromady Turośń Kościelna. Likwidacja gromad nastąpiła z dn. 31 grudnia 1972 r. w wyniku realizacji ustawy z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1955-1968

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1968.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

37

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak