Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchodolinie powiat Dąbrowa Białostocka

Sygnatura
4/434/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-7; Komisje GRN, 1956-1972, sygn. 8-16; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 17-22; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 23; Protokoły zebrań wiejskich, 1955-1972, sygn. 24-26; Sołtysi, 1967-1972, sygn. 27-29; Plany gospodarcze gromady, 1962-1971, sygn. 30-31; Zadania gospodarcze poszczególnych wsi gromady, 1965, sygn. 32; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1968, sygn. 33; Statystyka, 1958-1971, sygn. 34-37; Kontrola zewnętrzna, 1957-1972, sygn. 38-41; Budżety gromady, 1955-1971, sygn. 42-57; Wykazy gospodarstw rolnych, 1957, 1958, sygn. 58; Rejestry wymiarowe obowiązkowych dostaw żywca, 1959, sygn. 59.

Dzieje twórcy:

Prezydia gromadzkich rad narodowych były organami jednolitej władzy ludowej na terenie najmniejszej wówczas jednostki administracyjnego kraju- gromady, która zastąpiła zlikwidowaną gminę. W wyniku podziału ukształtowała się między innymi gromada Suchodolina wchodząca w skład powiatu Sokółka, a następnie Dąbrowa Białostocka. Podstawę prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiła ustawa z 1950r. oraz kolejna z 1958r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, było organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w sprawach mniej istotnych. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie, którzy obowiązkowo musieli być stałymi mieszkańcami gromady. Prezydium GRN powoływane było na sesjach GRN i tylko sesja GRN była władna dokonywać zmian w jego składzie. Zadania swe Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego, za którego całokształt pracy odpowiadał przewodniczący Prezydium GRN zaś jego bezpośrednim kierownikiem był sekretarz gromadzki. Formalnie biura gromadzkie odziedziczyły po gminach zakres kompetencji ich władzy, faktycznie jednak najważniejsze decyzje były podejmowane na szczeblu powiatu. W wyniku realizacji ustawy z 29 listopada 1972r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych z dniem 31 grudnia 1972 roku gromady przestały istnieć. Z istniejących dotąd gromad na terenie ówczesnego powiatu Dąbrowa Białostocka powstały gminy.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

59

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

59

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 59