Starostwo Powiatowe Bielsko-Podlaskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych

Sygnatura
4/499/0
Daty skrajne
[1922-1933] 1934-1939 [1940-1943][1957-1961]
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Parcelacja majątków 1931-1939, sygn. 1-27, 304-310. Akta formalno-prawne i rejestry pomiarowo-szacunkowe. Jako załączniki występują odpisy akt notarialnych, wypisy hipoteczne, odpisy z akt uwłaszczeniowych. Palny i szkice gruntów. Scalanie gruntów wsi 1922-1939, sygn. 28-245, 302, Likwidacja serwitutów i zniesienie służebności 1923-1937, sygn. 246-258, 303. Wtórne egzemplarze 1933-1939, 259-289, sygn. Rejestry pomiarowe. Belskij Rajonnyj Zemelnyj Otdel 1940-1941, sygn. 290-295. Sprawy wydzielenia działek. Katasteramt Bielsk 1943, 196-301, sygn. Operaty techniczne, szkice i plany majątków.

Dzieje twórcy:

Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1933r. wojewódzkie i powiatowe urzędy ziemskie weszły w skład organów administracji państwowej ogólnej odpowiednich szczebli. Dawne powiatowe urzędy ziemskie kontynuowały swoją działalność jako referaty rolnictwa i reform rolnych starostw powiatowych. Głównym ich zadaniem było kontynuowanie reformy rolnej, która sprowadzała się do: parcelacji wielkich majątków ziemskich, scalania rozdrobnionych gruntów chłopskich oraz likwidacji serwitutów i służebności. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych Starostwa Powiatowego Bielsko- Podlaskiego podlegał w układzie poziomym staroście powiatowemu, a w układzie pionowym- Wydziałowi Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojewódzkiego Białostockiego. Był organem administracji I instancji t. j. stanowił pierwsze ogniwo administracji rolnej, nie miał podległych sobie placówek w terenie. Obejmował obszar powiatu Bielsko- Podlaskiego w jego ówczesnych granicach chronologicznych. Urząd przestał istnieć wraz z upadkiem państwa polskiego w 1939r. Szereg prac związanych głównie z komasacją gruntów kontynuowanych było w okresie władzy radzieckiej /1939- 1941/ oraz okupacji niemieckiej / 1941- 1944/.

Daty skrajne:

[1922-1933] 1934-1939 [1940-1943][1957-1961]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1922-1933, 1934-1939, 1940-1943, 1957-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

318

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

310

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak