Starostwo Powiatowe Bielsko-Podlaskie

Sygnatura
4/501/0
Daty skrajne
[1939] 1944-1950 [1957-1958]
Liczba serii
22
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólno-Administracyjny – sprawy organizacyjne, protokóły zjazdów burmistrzów, wójtów i sekretarzy, protokóły zebrań kierowników urzędów niezespolonych, sprawozdania referatów i samorządu terytorialnego, sprawozdania ZM i ZG, sprawozdania urzędów niezespolonych, protokóły i zarządzenia polustracyjne, sprawy podziału terytorialnego, lata 1944 – 1950, sygn. 1-106, Referat Administracyjno-Prawny – sprawy majątków opuszczonych, rok 1945, sygn. 107, Referat Karno-Administracyjny – statystyka wykroczeń administracyjnych, rok 1946, sygn. 108, Referat Społeczno-Polityczny – wykazy cudzoziemców i mniejszości narodowych, zestawienia cyfrowe, sprawy wyznaniowe, zbrodnie, lata 1945 – 1947, sygn. 109-116, Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – raporty Wydziału Śledczego KP MO, rok. 1946, sygn. 117, Referat Opieki Społecznej – wykaz wdów, sierot i inwalidów, sprawozdania z zakresu pomocy społecznej, lata 1945 – 1947, sygn. 118-126, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – parcelacja i osadnictwo, protokóły posiedzeń Pow. Komisji Ziemskiej, szkolenie instruktorów rolnych, statystyka rolna, sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 127-142, Referat Weterynarii – sprawozdania z działalności, lata 1946 – 1947, sygn. 143-144, Referat Aprowizacji i Handlu – protokóły kontroli, sprawy nadużyć, statystyka handlu, lata 1946-1948, sygn. 145-147, Referat Handlu – protokóły komisji, rok 1950, sygn. 148-149, Referat Przemysłowy – wykaz zakładów przemysłowych, zniszczenia obiektów, lata 1944 – 1950, sygn. 150-154, Referat Budowlany – ewidencja sił technicznych, sprawozdania z odbudowy, plany i projekty budowy, lata 1944-1949, sygn. 155-165, 273-278, Referat Pomiarów – sprawozdania i statystyka, rejestry pomiarów, lata 1947 – 1949, sygn. 166-167, 279-312, Referat Kultury i Sztuki – wykazy obiektów zabytkowych, rok 1948, sygn. 168, Referat Wojskowy, Dział Samorządu – świadczenia wojenne, rok 1945, sygn. 169, Referat Ogólno-Administracyjny – sprawy organizacyjne, protokóły posiedzeń Wydziału Powiatowego, majątek Powiatowego Związku Samorządowego, lata 1948 – 1950, sygn. 170-188, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1950, sygn. 189-201, 313-317, Referat Inspekcyjny Samorządu Gminnego – sprawozdania organizacyjne ZM i ZG, budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1950, sygn. 202-272, Dopływ: Akta parcelacji os. Boćki i majątek Podmokłe gm. Milejczyce, lata 1948 – 1950, sygn. 318-319, Rejestry pomiarowe dot. parcelacji, scaleń, protokóły przejęcia mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR, lata 1947 – 1949 [1957 – 1958], 9 j.a., brak jednostek o sygn. 164, 165, 170. Dopływy: kn. 2854/2006r. 1948, 2 j.a. kn. 2974/2007r. 9 j.a.-0,10 mb

Dzieje twórcy:

Za podstawę do organizowania organów władz administracji ogólnej posłużył dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji. Starostwo Powiatowe Bielsko-Podlaskie utworzone zostało w sierpniu 1944 r. Pierwszym Starostą był porucznik Michał Drzewiecki. Starosta pełnił funkcję Kierownika Starostwa Powiatowego, był przedstawicielem rządu na terenie powiatu w związku z tym podlegały mu inne organy adm. tzw. niezespolonej istniejącej na terenie powiatu, sprawował także władzę zwierzchnią nad organami samorządu terytorialnego niższego szczebla w zakresie spraw należących do kompetencji organów adm. państwowej, pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego. Podział Starostwa na komórki organizacyjne ustalał tymczasowy statut organizacyjny starostw województwa białostockiego wydany przez wojewodę wraz z instrukcją biurową z dn. 16 stycznia 1945 r. W okresie istnienia Starostwa następowały liczne zmiany w jego strukturze organizacyjnej. W maju 1945 r. na podstawie zarządzenia Ministerstwa Administracji Publicznej z dn. 28 grudnia 1944 miało być zlikwidowane Biuro Wydziału Powiatowego, a w 1945 r. utworzony został referat samorządowy w Starostwie. Sprawa Biura Wydziału Powiatowego została uregulowana w 1947 r., odtąd funkcjonowało ono jako Dział Samorządu Starostwa Powiatowego, zachowując pewną odrębność. W 1947 r. utworzony został Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, a w 1948 r. wcielono do Starostwa Powiatowego Inspektorat Oświaty Rolniczej, który później został zmieniony na Referat Oświaty Rolniczej. Powstawały nowe referaty, a niektóre ulegały likwidacji lub zmieniały swój zakres kompetencji. Kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa określały kolejne wersje jego statutu organizacyjnego. Instytucją zwierzchnią był Urząd Wojewódzki Białostocki, a w zakresie samorządu terytorialnego oraz kontroli również Wojewódzka Rada Narodowa. Starostwo Powiatowe Bielsko-Podlaskie uległo likwidacji z dn. 31 maja 1950 r. w wyniku realizacji ustawy sejmowej z 20 marca 1950 r. Zadania instytucji przejęło Prezydium PRN w Białymstoku.

Daty skrajne:

[1939] 1944-1950 [1957-1958]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1939, 1944-1950, 1957-1958.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

336

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

316

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 316
spis zdawczo-odbiorczy Tak 20