Towarzystwo Szkoły Świeckiej Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku

Sygnatura
4/510/0
Daty skrajne
1957-1969
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wojewódzki Zjazd, posiedzenia Zarządu i Prezydium, 1957-1969, sygn. 1-3; Konferencje rejonowe i środowiskowe, 1959-1967, sygn. 4-7; Okólniki i Zarządzenia Min. Oświaty, 1958-1968, sygn. 8; Plany pracy i sprawozdania Zarządu, 1958-1969, sygn. 9-12 Kronika Zarządu Oddziału Wojewódzkiego za lata 1957-1963, 1967, sygn. 13; Protokóły Komisji Rewizyjnej, 1958-1963, sygn. 14; Preliminarze, budżety i bilanse Zarządu Wojewódzkiego, 1957-1969, sygn. 15-16; Informacje o stanie organizacyjnym i działalności merytorycznej zarządów oddziałów powiatowych, 1963-1965, sygn. 17; Materiały dot. działalności Zarządów Oddziałów Powiatowych, 1959-1969, sygn. 18-37; „Uniwersytet dla Rodziców”, 1961-1964, sygn. 38; Wykazy uczestników konferencji i szkoleń organizowanych przez Zarząd Główny TSŚ, 1964-1969, sygn. 39; Członkowie wspierający, 1963-1968, sygn. 40; Akcje odczytowe, 1964-1968, sygn. 41-44; Korespondencja z zarządem głównym i osobami prywatnymi, 1958-1969, sygn. 45-50; Akta osobowe członków Zarządu Wojewódzkiego, 1959-1965, sygn. 51.

Dzieje twórcy:

Towarzystwo Szkoły Świeckiej było organizacją społeczną, która powstała w Warszawie w 1957r. i miała na celu szerzenie zasad socjalistycznego, świeckiego wychowania młodzieży. Oddział Wojewódzki TSŚ w Białymstoku powstał w 1957r. Z inicjatywy Oddziału dokonano wyboru Zarządu Wojewódzkiego. Członkowie TSŚ rekrutowali się głównie spośród nauczycieli, placówek kulturalno- oświatowych. Do zadań instytucji należało dążenie do laicyzacji społeczeństwa poprzez oddziaływanie na młodzież szkolną oraz środowiska ludzi dorosłych. Przejawiło się to w ścisłej współpracy ze szkołami oraz instytucjami i placówkami oświaty i kultury pracującymi nad wychowaniem ludzi dorosłych. TSŚ brało, więc czynny udział w staraniach o zakładanie szkół bez nauki religii, w organizowaniu punktów odczytowych i wieczorów dyskusyjnych, gdzie prelegenci TSŚ wygłaszali cykle odczytów mających na celu wychowanie laickie. W celu pogłębienia wiedzy prelegentów stworzono w 1963r. Wojewódzki Uniwersytet dla aktywu przekształcony później w Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, w którym szkolono działaczy TSŚ i Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli. W 1968r. rozpoczęto prace nad połączeniem obu tych organizacji. W 1969r. podjęto uchwałę o połączeniu dotychczasowych Zarządów Wojewódzkich TSŚ i SA i W i dokonano wyboru Zarządu Wojewódzkiego nowopowstałego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej.

Daty skrajne:

1957-1969

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1969.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

51

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

51

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 51