Zarząd Miejski w Brańsku

Sygnatura
4/566/0
Daty skrajne
[1941] 1946-1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księga zarządzeń burmistrza Brańska, rok 1941, sygn. 1, Protokóły wyborcze do Zarządu Miejskiego i MRN, rok 1946, sygn. 2, Protokół zebrania organizacyjnego MRN w dn. 27 marca 1946 r., 1946 – 1949, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1947 – 1950, sygn. 4-5, Sprawozdania z działalności MRN, b.d., sygn. 6, Protokół posiedzenia Komisji Oświatowej, rok 1949, sygn. 7, Protokóły lustracji i posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1946 – 1950, sygn. 8-10, Sprawozdania sytuacyjne Zarządu Miasta, lata 1946 – 1947, sygn. 11, Korespondencja z OUL dotycząca spraw majątkowych, rok 1947, sygn. 12, Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne, b.d., sygn. 13, Arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego – tomy: XXI, XXII, XXV, XXVI, rok 1948, sygn. 14-18, Rejestry wymiaru podatku gruntowego, lata 1947 – 1950, sygn. 19-25, Sprawy podatkowe (m.in. gruntów kościelnych), lata 1948 – 1949, sygn. 26-27, Oświata, Kultura i Sztuka, rok 1948, sygn. 28, Wnioski odznaczeniowe za liczne potomstwo i długoletnie pożycie małżeńskie, rok 1946, sygn. 29, Sprawy sanitarno-porządkowe, rok 1948, sygn. 30, Wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych itp., rok 1946, sygn. 31, Program operatu inwentaryzacyjnego o stanie zagospodarowania miasta, rok 1948, sygn. 32, Budowa i odbudowa, rok 1948, sygn. 33, Sprawy osobowe, lata 1947 – 1949, sygn. 34-35, Budżet administracyjny, rok 1949, sygn. 36, Roczne sprawozdanie rachunkowe, rok 1949, sygn. 37

Dzieje twórcy:

Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. Dla jednolitego uregulowania wewnętrznego podziału pracy Zarządu Miejskiego ustalone zostały wytyczne do statutu organizacyjnego biur zarządów miejskich tylko dla miast wydzielonych. Na podstawie wytycznych zostały opracowane statuty organizacyjne biur poszczególnych Zarządów Miejskich, obowiązujące dopiero od 1949 r. Przewidywał on podział biura na referaty: Ogólno-Organizacyjny, Finasowo-Budżetowy, Gospodarki Miejskiej, Administracji Społecznej i Administracyjny. Z powodu zniszczeń wojennych, dużych strat ludności i trudnej sytuacji ekonomicznej po wyzwoleniu, nie było warunków do zorganizowania samorządów miejskich na terenie miasta Brańska. Wobec tego miasto to chwilowo zastało włączone do gminy. Dopiero w 1946 r. dn. 27 marca reaktywowano prawa miejskie Brańska. Zarząd Miejski w Brańsku, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

[1941] 1946-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1941-1941, 1946-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

37

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak