Zarząd Miejski w Ciechanowcu

Sygnatura
4/567/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium MRN, lata 1945 – 1950, sygn. 1-4, Protokóły Komisji Kontroli Społecznej, rok 1947, sygn. 5, Statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego, rok IX. 1948, sygn. 6, Protokół doraźnej lustracji i zarządzenie polustracyjne, rok 1947, sygn. 7, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1946 – 1950, sygn. 8-9, Budżety, lata 1946 – 1947, sygn. 10-11, Miesięczne sprawozdania podatkowe, rok 1948, sygn. 12, Plan oszczędnościowy i sprawozdania, lata 1949 – 1950, sygn. 13, Korespondencja dot. spraw oświaty i kultury, rok 1948, sygn. 14, Sprawy opieki społecznej, lata 1948 – 1950, sygn. 15, Ewidencja i kontrola ruchu ludności, rok 1948, sygn. 16, Ankiety o przedsiębiorstwach samorządowych, lata 1945 – 1947, sygn. 17, Wykaz mostów zniszczonych i niezniszczonych w czasie wojny, rok 1947, sygn. 18, Korespondencja dot. spraw wyznaniowych i akt stanu cywilnego, rok 1949, sygn. 19, Sprawy osobowe członków organów i pracowników, rok 1948, sygn. 20, Budżety administracyjne, lata 1949 – 1950, sygn. 21-22, Sprawy organizacyjne Zarządu Miejskiego, rok 1944, sygn. 23, brak jednostek o sygn. 21-22.

Dzieje twórcy:

Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. W dniu 12 listopada 1944 r. ukonstytuowała się Miejska Rada Narodowa w Ciechanowcu. Dla jednolitego uregulowania wewnętrznego podziału pracy Zarządu Miejskiego ustalone zostały wytyczne do statutu organizacyjnego biur zarządów miejskich tylko dla miast wydzielonych. Na podstawie wytycznych zostały opracowane statuty organizacyjne biur poszczególnych Zarządów Miejskich, obowiązujące dopiero od 1949 r. Przewidywał on podział biura na referaty: Ogólno-Organizacyjny, Finasowo-Budżetowy, Gospodarki Miejskiej, Administracji Społecznej i Administracyjny. Zarząd Miejski w Ciechanowcu, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1945-1950, 1945-1950, 1945-1950, 1945-1950, 1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.17

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.17

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak