Gminna Rada Narodowa w Boćkach powiat Bielsk Podlaski

Sygnatura
4/573/0
Daty skrajne
[1935-1939] 1944-1954
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rejestry poborowe roczników: 1899, 1903, 1917, 1918, 1897, lata 1935 – 1937, sygn. 1-5, Dokumenty metrykalne do rejestrów poborowych roczników: 1917 i 1918, lata 1935 – 1939, sygn. 6-7, Protokoły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1949, sygn. 8-11, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1947 – 1950, sygn. 12-14, Sprawy osobowe członków rady narodowej i jej organów, lata 1947 – 1950, sygn. 15, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1948 – 1949, sygn. 16, Protokóły Komisji Kontroli Społecznej, rok 1949, sygn. 17, Protokóły Posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1947 – 1950, sygn. 18-21, Miesięczne sprawozdania sytuacyjne, rok 1948, sygn. 22, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1948 – 1950, sygn. 23-25, Kontrola wewnętrzna i nadzór, rok 1948, sygn. 26, Protokóły inspekcji i zarządzenia pokontrolne, rok 1950, sygn. 27, Sprawy organizacyjne, lata 1948 – 1950, sygn. 28, Informacja historyczno-fizjograficzna w Boćkach, rok 1948, sygn. 29, Majątek gmin i gromad, lata 1947, 1949 – 1950, sygn. 30, 32, 33a, Korespondencja z OUL w sprawach nieruchomości pożydowskich, rok 1948, sygn. 31, Budżety, sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, lata 1944 – 1950, sygn. 33-37, Preliminarz robót drogowych-szarwarkowych, lata 1949 – 1950, sygn. 38, Powszechny spis ludności, rok 1950, sygn. 39, Protokóły sesji, Prezydium GRN, lata 1944 – 1954, sygn. 40-44.

Dzieje twórcy:

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu bielskopodlaskiego gminne rady narodowe. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. nastąpiły już 1944 r. pewne zmiany w podziale organizacyjnym powiatu. W 1952 r. z obszaru powiatu wydzielone zostały 3 miasta: Siemiatycze, Ciechanowiec i Drohiczyn oraz 7 gmin: Ciechanowiec, Drohiczyn, Grodzisk, Klukowicze, Mielnik, Milejczyce i Siemiatycze, które utworzyły nowy powiat – siemiatycki. Jednocześnie dokonano podziału szeregu gmin obu powiatów. Powstały gminy: Baciki Średnie, Boratyniec Ruski, Czartajew, Czeremcha, Dołubowo, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Klejniki, Kosiorki, Krupice, Łosinka, Nurzec, Pobikry, Policzna i Winna. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. – gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze.

Daty skrajne:

[1935-1939] 1944-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1935-1939, 1944-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

44

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

44

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak