Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Targowisku powiat Siemiatycze

Sygnatura
4/623/0
Daty skrajne
1953-1957
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły zebrań członków spółdzielni, lata 1955 – 1956, sygn. 1-2, Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów, rok 1953, sygn. 3, Wykaz imienny członków spółdzielni, protokóły szacunkowe wkładów inwentarzowych, lata 1953 – 1955, sygn. 4, Księga inwentarzowa, lata 1955 – 1957, sygn. 5, Książki ewidencji dochodów w naturze i ich podział, lata 1954 – 1957, sygn. 6-8, Księga rozliczeń z pracującymi i ewidencji dniówek obrachunkowych, lata 1955 – 1956, sygn. 9-10, Księga funduszów, rok 1956, sygn. 11, Bilanse, plan finansowo-gospodarczy, plan agrotechniczny, lata 1954 – 1955, sygn. 12, Księgi rejestracji dokumentów rachunkowych, lata 1954 – 1956, sygn. 13-15, Wykazy wypracowanych dniówek obrachunkowych, lata 1954 – 1956, sygn. 16.

Dzieje twórcy:

Podstawą prawną rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w Polsce były, poza przepisami art. 10 Konstytucji PRL, statuty czterech typów spółdzielni – Zrzeszenia Uprawy Ziemi, Rolniczego Zrzeszenia Spółdz., Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej i Rolniczego Zespołu Spółdzielczego. W latach 1949 – 1952 spółdzielnie produkcyjne były podporządkowane na szczeblu powiatu i województwa związkom rolniczej spółdzielczości „Samopomoc Chłopska”. W roku 1952 utworzono przy wydziale rolnictwa i leśnictwa oddziały spółdzielczości produkcyjnej, którym podporządkowano sprawy rachunkowe i organizacyjne spółdzielni, należące poprzednio do PZGS i WZGS. W wyniku uchwał podjętych na II Zjeździe Spółdzielczości Produkcyjnej, który odbył się w maju 1956 r., podjęto decyzję powołania z wyboru terenowych organów samorządu spółdzielczości – pow. i woj. Związków Spółdzielczości Produkcyjnej. Wprowadzono ją w życie pod koniec 1956 r. i w pierwszej połowie 1957 r. Jedną ze spółdzielni 4-go typu pow. Siemiatycze był Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Targowisku.

Daty skrajne:

1953-1957

Klasyfikacja:

spółdzielczość

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak