Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siemiatyczach

Sygnatura
4/684/0
Daty skrajne
1950-1973
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji MRN, 1950-1973, sygn. 1-8; Komisje MRN, 1955-1973, sygn. 9-17; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, 1951-1962, sygn. 18-23; Ankiety radnych MRN, 1951-1952, sygn. 24; Kontrola wykonania uchwał MRN oraz Prezydium MRN, 1955-1968, sygn. 25; Zarządzenia wewnętrzne przewodniczącego Prezydium MRN, 1969-1973, sygn. 26; Sprawozdania z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1964-1965, sygn. 27; Plan gospodarczy miasta, 1959, sygn. 28; Sprawozdania roczne statystyczne GUS, 1963-1973, sygn. 29; Kontrola zewnętrzna 1961-1972, sygn. 30-33; Budżety miasta, 1950-1971, sygn. 34-51; Postanowienia sądowe o posiadaniu nieruchomości, 1958, sygn. 52.

Dzieje twórcy:

Miejskie Rady narodowe funkcjonowały w oparciu o Ustawę Krajowej Rady Narodowej o organizacji zakresie działania rad narodowych z 11 września 1944r. Kompetencje rad narodowych stopnia podstawowego niewiele zmieniła ustawa z 1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Likwidacji uległy zarządy miejskie, a ich funkcje przejęły prezydia MRN w nowym składzie osobowym i rozszerzonych kompetencjach. Organem wykonawczym MRN było jego Prezydium. Prezydium MRN było organem kolektywnym. Spełniało następujące funkcje: organizatorskie w stosunku do sesji MRN- ustalało termin odbycia sesji, porządek obrad, przygotowywało materiały na sesję; organizatorskie i koordynacyjne w stosunku do komisji MRN; zwierzchnie w stosunku do Biura Prezydium MRN zatrudniającego etatowych pracowników. Istotne zmiany w kompetencjach prezydiów MRN wprowadziły Ustawa sejmowa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 1973r. Nastąpiło wyodrębnienie Biura MRN. Niezależnie działał nowoutworzony Urząd Miejski będący organem wykonawczym Naczelnika Miasta. Miasta o niewielkiej liczbie mieszkańców wyłaniały wspólne organy przedstawicielskie z gminami, których urzędy miały siedziby na terenie miast. Równolegle łączyły się urzędy miast i gmin. Natomiast Siemiatycze przez pewien czas posiadały odrębne rady i urzędy miasta Siemiatycze i gminy Siemiatycze.

Daty skrajne:

1950-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

52

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

52

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 52