Państwowe Gimnazjum im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Sygnatura
4/800/0
Daty skrajne
1921-1939
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły egzaminów dojrzałości, odpisy świadectw dojrzałości, 1921-1939, sygn. 1-36; Odpisy świadectw ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego, 1937-1939, sygn. 37-41.

Dzieje twórcy:

Szkolnictwo polskie w Białymstoku, zorganizowano w 1915r. Początkowo powołano Radę Opiekuńczą Szkół Polskich, później utworzono Towarzystwo Pomocy Szkół Polskich w Białymstoku, które spełniało role zwierzchniej polskiej władzy szkolnej, niezależnej od władz niemieckich. Placówka obejmowała zasięgiem swego oddziaływania miasto Białystok i powiat białostocki. W 1915r. powstały dwa polskie gimnazja realne męskie i żeńskie oraz otwarto pierwszą od 1831r. polską szkołę elementarną. Okupacja niemiecka w Białymstoku zakończyła się w 1919r. W tym samym roku nastąpiło przejęcie szkolnictwa przez delegata władz państwowych polskich, podczas posiedzenia zarządu Towarzystwa Pomocy Szkołom Polskim, które z czasem przekształciło się w Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum. Okręg szkolny białostocki utworzono w 1922r. Siedziba Kuratorium mieściła się w Białymstoku. W 1927r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku uległo likwidacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1932r. dotychczasowe okręgi szkolne uległy reorganizacji. W kolejnym roku po dokonanych zmianach zostały one podzielone na obwody, które podlegały inspektorom szkolnym. Gimnazjum żeńskie istniało od 29 listopada 1915r., upaństwowione zostało 22 listopada 1919r. Szkoła otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Początkowo placówka posiadała 7 klas ( 11 oddziałów), do których w 1919-1920 roku uczęszczało 365 uczennic. W następnym 1920-1921 gimnazjum miało już 8 klas (12 oddziałów), liczba ich uczennic na początku roku szkolnego wynosiła 380. Siedziba szkoły mieściła się przy ulicy Mickiewicza. Najpierw oba gimnazja męskie i żeńskie znajdowały się pod dyrekcją ks. dr Stanisława Hałko, następnie przełożoną szkoły żeńskiej została Zofia Kossowska, po niej obowiązki dyrektora w roku szkolnym 1927/28 pełnił dr W Kwapiński. W latach 1928-1937 placówką kierowały początkowo Justyna Dobkowa później Maria Kolendo. W 1932r. szkolnictwo zostało zreformowane. Powstało gimnazjum sześcioletnie, oparte na ukończonej szkole powszechnej ( VI klas szkoły powszechnej III stopnia, lub VII klas szkoły II stopnia). Pierwsze cztery lata zreformowanej szkoły średniej stanowiły gimnazjum, następne dwa liceum. Sieć białostockich szkół średnich różnego typu w okresie międzywojennym znacznie przewyższała sieć szkół powszechnych.

Daty skrajne:

1921-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

41

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

41

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 41