Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

Sygnatura
4/801/0
Daty skrajne
1920-1936
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

List Tadeusza Turkowskiego z Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku do nieustalonego adresata z prośba o pomoc w zdobyciu rysunków, 23.05.1920r., sygn. 1; Protokoły egzaminów dojrzałości, dyplomów nauczycielskich, odpisy świadectw, 1923-1936, sygn. 2-17; Protokoły egzaminów eksternistycznych. Odpisy świadectw, 1928-1935, sygn. 18-23.

Dzieje twórcy:

Szkolnictwo polskie w Białymstoku, zorganizowano w 1915r. Początkowo powołano Radę Opiekuńczą Szkół Polskich, później utworzono Towarzystwo Pomocy Szkół Polskich w Białymstoku, które spełniało role zwierzchniej polskiej władzy szkolnej, niezależnej od władz niemieckich. Placówka obejmowała zasięgiem swego oddziaływania miasto Białystok i powiat białostocki. W 1915r. powstały dwa polskie gimnazja realne męskie i żeńskie oraz otwarto pierwszą od 1831r. polską szkołę elementarną. Okupacja niemiecka w Białymstoku zakończyła się w 1919r. W tym samym roku nastąpiło przejęcie szkolnictwa przez delegata władz państwowych polskich, podczas posiedzenia zarządu Towarzystwa Pomocy Szkołom Polskim, które z czasem przekształciło się w Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum. Okręg szkolny białostocki utworzono w 1922r. Siedziba Kuratorium mieściła się w Białymstoku. W 1927r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku uległo likwidacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1932r. dotychczasowe okręgi szkolne uległy reorganizacji. W kolejnym roku po dokonanych zmianach zostały one podzielone na obwody, które podlegały inspektorom szkolnym. W 1932r. szkolnictwo zostało zreformowane. Seminaria nauczycielskie męskie i żeńskie, utworzono w Białymstoku w 1919r. Obie szkoły w początkach istnienia borykały się z dużymi trudnościami materialnymi, a seminarium żeńskie w 1919/1920r. funkcjonowało nawet jako szkoła prywatna, upaństwowiono je dopiero w styczniu 1921r. Obie szkoły mieściły się przy ul. Mickiewicza 2 ( pałac Branickich) i nosiły imię Króla Zygmunta Augusta. Rolę kursu przygotowawczego dla uczniów seminariów w początkowym okresie pełniły dwuletnie preparandy nauczycielskie. Organizatorem i pierwszym dyrektorem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego (męskiego i żeńskiego) był Tadeusz Turkowski. Po nim funkcje dyrektorskie pełnili kolejno: Antonina Zubelewicz, Antoni Małek, Ludwik Zaremba i Maria Czułajewska. Przy seminarium zorganizowano szkołę ćwiczeń ( czteroklasową) i wzorowy zakład wychowania przedszkolnego. W 1922/23r. w seminarium żeńskim uczyło się 141 uczennic, a w 1932/33r. 188 uczennic. Na mocy ustawy szkolnej stopniowo przekształcano seminaria nauczycielskie w licea pedagogiczne z trzyletnim nauczaniem. Seminaria nauczycielskie zlikwidowane zostały w 1936r.

Daty skrajne:

1920-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 23