Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Białymstoku

Sygnatura
4/809/0
Daty skrajne
1949-1982 [1983-1985]
Liczba serii
32
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera protokóły z narad, posiedzeń Kolegium Doradczego, kontroli i zalecenia pokontrolne, badań sprawozdań finansowych oraz weryfikacji wyników bilansowych inspektoratów poszczególnych PGR, zarządzenia dyrektora Zjednoczenia PGR, skargi, plany i sprawozdania, bilanse poszczególnych PGR, 1949-1982 [1983-1985]; sygn. 1-1040

Dzieje twórcy:

Okręgowy Zarząd PGR w Białymstoku został powołany zarządzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej z dnia 23.VIII.1949 r. Zakres jego działania obejmować miał gospodarstwa rolne położone na obszarze województwa białostockiego, a zarządzane dotychczas przez Okręgi: Warszawski i Giżycki. Sam Okręg (w odróżnieniu od Zarządu Okręgu) powołany został 1.IX.1949 r., ostateczne przejęcie gospodarstw spod administracji Okręgów w Warszawie i Giżycku nastąpiło 31.XII.1949 r. Tak więc za datę rozpoczęcia samodzielnego funkcjonowania Okręgu Białystok przyjąć należy 1.I.1950 r. Administracyjnie dzielił się on na 18 Zespołów obejmujących łącznie 176 gospodarstw, tj. 86 568, 44 ha gruntów. 1.X.1950 r. przeniesiono siedzibę Okręgu z Białegostoku do Ełku (dalej Okręg PGR Ełk). Okręg Państwowych Gospodarstw Rolnych w Ełku został przekształcony w 1954 r. w Zjednoczenie PGR Ełk, które podporządkowano Centralnemu Zarządowi Olsztyn z siedzibą w Warszawie. W roku następnym Zjednoczenie Ełk podzielone zostało na Zjednoczenie Ełk oraz Zjednoczenie Gołdap. W roku 1956 powołany został Wojewódzki Zarząd PGR Białystok, który objął swą administracją oba Zjednoczenia. W 1957 r. w skład WZ PGR Białystok wchodziły: 24 zespoły, 1 Inspektorat PGR, 1 Zakład Instalacyjno – Montażowy. 1.III.1958 r. liczba podległych Zarządowi Inspektoratów zwiększyła się z 1 do 6. W wyniku przeprowadzonych w tym samym roku reorganizacji mających na celu usamodzielnienie poszczególnych gospodarstw rolnych, postawiono w stan likwidacji wszystkie dotychczas funkcjonujące Zespoły PGR, w ich miejsce powołano na terenie woj. białostockiego 162 samodzielne gospodarstwa nadzorowane bezpośrednio przez Inspektoraty PGR W 1959 r. dotychczasowy Wojewódzki Zarząd w Białymstoku zastąpiony został przez Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Białymstoku. Według statutu z 1959 r. powołane Zjednoczenie to „organizacja gospodarcza grupująca państwowe gospodarstwa gospodarki rolnej”, której główne zadania skupiały się na ogólnym rozwoju rolnictwa w regionie, wytyczaniu kierunków dla podległych przedsiębiorstw, planowaniu i koordynowaniu ich działalności, jak i kontroli wyników pracy. Na czele Zjednoczenia stał powoływany (i odwoływany) przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Dyrektor. Organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora było Kolegium, w skład którego wchodzili: Dyrektor Zjednoczenia (Przewodniczący Kolegium), zastępcy Dyrektora oraz 15 kierowników zgrupowanych przedsiębiorstw. W terenie nadzór nad zgrupowanymi przedsiębiorstwami z ramienia Wojewódzkiego Zjednoczenia pełniły Inspektoraty PGR. Były to wydzielone komórki organizacyjne, na których czele stali kierownicy inspektoratów, działający z ramienia Dyrektora i będący jego zastępcami względem położonych na terenie działania Inspektoratu przedsiębiorstw PGR. Do zadań Inspektoratów należała wszelka pomoc, ale i kontrola podległych przedsiębiorstw. W 1974 r. Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Białymstoku (jak również inne Zjednoczenia) zastąpiono Zjednoczeniem Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (dalej ZPPGR), wyłączone zostało spod władzy Wojewódzkiej Rady Narodowej, a następnie podporządkowane poprzez Centralny Zarząd PPGR Ministrowi Rolnictwa. Utworzone w 1977 r. Zjednoczenie PPGR w Suwałkach przejęło 15 administrowanych do tej pory przez Białystok gospodarstw Rolnych (tj. Ełcki Kombinat Rolny, Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Giżycku, PGR w Baniach Mazurskich, Białej Piskiej, Czerwonce, Dubienince z/s w Kociołku, Giżycku, Gołdapi, Kowalach Oleckich, Piszu, Rynie z/s w Monetkach, Świętajnie z/s w Dunajku, Węgorzewie i Wydminach). Pod zarządem Zjednoczenia PPGR w Białymstoku pozostały gospodarstwa w Bielsku Podlaskim, Ignatkach, Knyszynie, Krynkach, Makowlanach, Michałowie oraz Kombinat PGR „Wizna” w Grądach Wonieckich. Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Białymstoku zostało zlikwidowane w 1982 r., a na jego bazie z dniem 1.VII.1982 r. zorganizowane zostało Zrzeszenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.

Daty skrajne:

1949-1982 [1983-1985]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1982, 1983-1985.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1040

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1040

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

40.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

40.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1040