Zjednoczenie Przedsiębiorstw Technicznej Obsługi Rolnictwa w Białymstoku

Sygnatura
4/810/0
Daty skrajne
1950-1981
Liczba serii
27
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły z posiedzeń Kolegium Zjednoczenia; zarządzenie wewnętrzne dyrektora, plany zbiorcze, analizy, jednostkowe, współzawodnictwo pracy, bilanse roczne, zbiorcze sprawozdania finansowe poszczególnych Państwowych Ośrodków Maszynowych, uchwały i zarządzenia jednostki własnej, sprawozdania finansowe i inwestycyjne, plany inwestycyjne, wynalazczość, racjonalizacja, kontrola jednostek zgrupowanych i zalecenia pokontrolne, dokumentacja prawna POM, 1950-1981; sygn. 1-686

Dzieje twórcy:

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1949 roku utworzony został Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych w Warszawie. Przedmiotem działalności Zarządu było organizowanie, kontrolowanie i ogólne kierownictwo działalności gospodarczej Państwowych Ośrodków Maszynowych. Jednostkami podległymi Centralnemu Zarządowi były zorganizowane w miastach wojewódzkich Ekspozytury Okręgowe. Ekspozytura Okręgowa Państwowych Ośrodków Maszynowych w Białymstoku utworzona została w 1950 roku i działała do roku 1954. Następnie w latach 1954 -1958 był to Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych i podlegał pod Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku. W wyniku dalszej reorganizacji nastąpiła kolejna zmiana nazwy instytucji. Zgodnie z uchwałą nr 124/18/58 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 26 czerwca 1958 roku utworzono Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Białymstoku. Zjednoczenie to powstało w wyniku wyłączenia z dniem 1 lipca 1958 roku z Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa – Okręgowego Zarządu Mechanizacji Rolnictwa. W 1974 roku nastąpiła kolejna reorganizacja w dziedzinie zarządzania i podporządkowania Państwowych Ośrodków Maszynowych. Zgodnie z uchwałą nr 294 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1973 roku utworzony został Centralny Zarząd Technicznej Obsługi Rolnictwa w Warszawie. Przejął on funkcje zarządzania spełniane dotąd przez Wojewódzką Radę Narodową w Białymstoku i Departament Mechanizacji Ministerstwa Rolnictwa. Na szczeblu województwa, wyżej wymienioną uchwałą, w miejsce Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Białymstoku powołano Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Białymstoku. Na podstawie Uchwały nr 242 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 roku w sprawie zasad, trybu i terminu zniesienia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych zlikwidowano Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Białymstoku.

Daty skrajne:

1950-1981

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1981.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

686

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

686

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

21.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

21.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 686