Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu powiat Siemiatycze

Sygnatura
4/682/0
Daty skrajne
1950-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji MRN, 1950-1972, sygn. 1-13; Komisje MRN, 1955-1972, sygn. 14-31; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, 1950-1971, sygn. 32-49; Komitety blokowe, 1960-1967, sygn. 50; Komisja Przydziału Mieszkań Prezydium MRN, 1963, sygn. 51; Informacje o działalności Społecznej Komisji Pojednawczej Miejskiego KFJN, 1967-1970, sygn. 52; Konkursy „Mistrz Gospodarności”, 1968-1973, sygn. 53; Kontrola zewnętrzna, 1959- 1972, sygn. 54; Plany gospodarcze miasta, 1967-1968, sygn. 55. Dopływ z dn.2014-06-03;nab.3492/2014r., 13 j.a - 0,45 mb, 1953-1972

Dzieje twórcy:

Miejskie Rady narodowe funkcjonowały w oparciu o Ustawę Krajowej Rady Narodowej o organizacji zakresie działania rad narodowych z 11 września 1944r. Kompetencje rad narodowych stopnia podstawowego niewiele zmieniła ustawa z 1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Likwidacji uległy zarządy miejskie, a ich funkcje przejęły prezydia MRN w nowym składzie osobowym i rozszerzonych kompetencjach. Organem wykonawczym MRN było jego Prezydium. Prezydium MRN było organem kolektywnym. Spełniało następujące funkcje: organizatorskie w stosunku do sesji MRN- ustalało termin odbycia sesji, porządek obrad, przygotowywało materiały na sesję; organizatorskie i koordynacyjne w stosunku do komisji MRN; zwierzchnie w stosunku do Biura Prezydium MRN zatrudniającego etatowych pracowników. Istotne zmiany w kompetencjach prezydiów MRN wprowadziły Ustawa sejmowa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 1973r. Nastąpiło wyodrębnienie Biura MRN. Niezależnie działał nowoutworzony Urząd Miejski będący organem wykonawczym Naczelnika Miasta. Miasta o niewielkiej liczbie mieszkańców wyłaniały wspólne organy przedstawicielskie z gminami, których urzędy miały siedziby na terenie miast. Równolegle łączyły się urzędy miast i gmin. Dotyczyło to też miast: Ciechanowiec i Drohiczyn. Realizacja Ustawy nastąpiła z dniem 9 grudnia 1973r.

Daty skrajne:

1950-1972

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

68

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

55

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.35

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 55
spis zdawczo-odbiorczy Tak 13