Zarząd Powiatowy Łomżyński

Sygnatura
5/7/0
Daty skrajne
[1843] 1867 - 1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wydział Ogólny [1848] 1867 – 1918 ( 1 – 1515 ): sprawy organizacyjno-administracyjne Zarządu, Straży Ziemskiej, urzędów i sądów gminnych, aresztów, kas zapomogowo – pożyczkowych, godeł i pieczęci, prenumeraty czasopism, ewakuacji urzędów w 1915 roku. Sprawozdania z działalności Zarządu. Sprawy osobowe, zatrudnienia i poborów dla urzędników państwowych, emerytów, wyborów na urzędy państwowe. Sprawy szkolnictwa i opieki społecznej, tajnego nauczania, szpitali i przytułków, aptek, stowarzyszeń i zbiórek na cele dobroczynne. Sprawy wiejskie, transportu, budownictwa, poboru podatku, dróg, mostów, domów. Zarządzenia i okólniki . 2. Wydział Administracyjny, a. Referat Miejski 1868 – 1917 ( 1516 – 2655 ): sprawy organizacyjno – administracyjne i finansowe miast, magistratów, dzierżawy i przejęcia na skarb państwa majątków poduchownych. Spisy właścicieli nieruchomości, wykazy pracowników magistratów. Sprawy kontroli, przechowywania i likwidacji dokumentów, wyznaniowe i duchowieństwa, kościołów, bożnic i majątków kościelnych. Budowa i remont domów, dróg i mostów, promów. Sprawy odszkodowań, straży pożarnych , zakwaterowania wojsk, koszar i podwód. Informacje i dane statystyczne w sprawach gospodarczych. b. Referat Finansowy 1867 – 1917 ( 2656 – 3761 ): sprawy przychodów i rozchodów, podatków i różnych powinności, depozytów i kredytów, dłużników, rozliczeń i opłat finansowych, przetargów, kar, składek emerytalnych, asygnat i pokwitowań. Sprawozdania i protokoły pokontrolne, ceny na materiały budowlane i robociznę. Zarządzenia i okólniki, księgi główne i kontrolne. c. Referat Sekwestratorski 1903 – 1915 ( 3762 – 3783 ): sprawy sprzedaży majątków poduchownych i przetargów. Protokoły czynności sekwestratora o nieściągalności podatków, księgi i kwitariusze. Korespondencja, pisma okólne i zarządzenia w sprawach czynności sekwestratorskich. d. Referat Ubezpieczeniowy [1843] 1869 – 1913 ( 3784 – 3899 ): sprawy ubezpieczeń budynków i inwentarza żywego, wykazy zabudowań i ilości bydła. Sprawozdania, dziennik podawczy oraz księga wydanych i przyjętych dokumentów ubezpieczeniowych. 3. Wydział Wojenno – Policyjny 1867 – 1917 ( 3900 – 5758 ): spisy osób i studentów pod nadzorem policyjnym, sprawy dotyczące powstania, zsyłek na Sybir, punktów etapowych, poszukiwania osób podejrzanych o różne przestępstwa, nielegalnego posiadania broni, tajnego nauczania, cenzury, kar i konfiskat. Sprawy zakwaterowania wojsk, manewrów, podwód. Spisy wojskowych, sprawozdania dotyczące Straży Ziemskiej. Sprawy dotyczące porządku publicznego, wydawania paszportów, duchowieństwa, żydów, właścicieli i dzierżawców majątków, prowadzenia ksiąg ludności . 4. Księgi Kancelaryjne [1865] 1867 – 1917 ( 5759 – 6260 ): księgi podawcze, rejestry, wykazy. W formie załączników plany budynków mieszkalnych i gospodarczych, instrukcje, druki reklamowe, czasopisma.

Dzieje twórcy:

Zarząd Powiatowy Łomżyński powstał w 1866 roku w wyniku reformy administracyjnej Królestwa Polskiego, przeprowadzonej na mocy Ustawy z dnia 19/31 grudnia 1866 roku (Dziennik Praw nr 219, t.66) i działal do wybuchu I wojny światowej. Po zajęciu terenów guberni łomżyńskiej przez wojska niemieckie, ewakuaowany został w głąb Rosji, gdzie kontynuwał swoją działalność do 1917 r. Był urzędem administracji ogólnej, kierowanym przez Naczelnika Powiatu, będącego przedstawicielem władz centarlnych na terenie powiatu. Naczelnik powiatu odpowiadał bezpośrenio przed gubernatorem i Rządem Gubernialnym za sprawne działanie urzędu i administrowanie powiatem. Biuro Zarządu Powiatowego składało się z trzech wydziałów: ogólnego, ekonomiczno-administracyjnego i wojskowo-policyjnego. Obszar powiatu łomzyńskiego stanowiły gminy:Bożejewo, Chlebiotki, Drozdowo, Kossaki, Kupiski, Lubotyń, Miastkowo, Nowogród, Puchały, Szczepankowo, Szumowo, Śniadowo, Zambrów (miasta Nowogród i Zambrów zostały w 1869 roku pozbawione praw miejskich).

Daty skrajne:

[1843] 1867 - 1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1843-1843, 1867-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lomzinskoe Uezdnoe Upravlenie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6260

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6260

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

118.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

117.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak