Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kobylnicy Wołoskiej powiat Radymno

Sygnatura
56/123/0
Daty skrajne
1955-1962
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 1-4; rejestry uchwał GRN 1958-1960, sygn. 5-6; komisje radzieckie – protokoły, plany pracy, regulaminy 1958-1961, sygn. 7; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 8-10; uchwały Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 11-12; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1957-1961, sygn. 13; budżet gromady 1955-1960, sygn. 14-20; sprawozdania finansowe 1955-1962, sygn. 21. Kat. B do dalszego przechowania: sptawy testamentowe 1957-1960, listy płac 1955, 1958-1960, 5 j.a. - 0,03 m.b.

Dzieje twórcy:

Reforma administracji państwowej przeprowadzona w Polsce Ludowej w latach 50. objęła także tereny wsi. Na mocy ustawy z dnia 25.09.1954 r. w miejsce dotychczasowego podziału administracyjnego na gminy został wprowadzony nowy podział terytorialny na gromady. Organami władzy państwowej w gromadach miały być, zgodnie z ustawą, gromadzkie rady narodowe. Ustawa zawierała postanowienia dotyczące struktury gromadzkich rad narodowych i ich organów wykonawczych. Gromadzkie rady narodowe wybierane były przez ludność gromady na okres lat trzech. Przyjęły one funkcje i zadania, które dotychczas należały do gminnych rad narodowych i ich organów. Kierowały na podległym im obszarze działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną wiążąc potrzeby gromady z zadaniami ogólnopaństwowymi. Zakres działania gromadzkich rad narodowych został określony w ustawie z roku 1954, a następnie w ustawie z dnia 25.01.1958 r. o radach narodowych. Do podstawowych zadań gromadzkich rad narodowych należało popieranie rozwoju produkcji rolnej, wykorzystanie lokalnych możliwości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz zapewnienie wykonania przez nich obowiązków względem państwa Swoje zadania gromadzkie rady narodowe wykonywały na sesjach, za pomocą swoich organów pomocniczych – komisji gromadzkich rad narodowych, przez działalność radnych w terenie oraz poprzez swój organ wykonawczy i zarządzający – prezydium gromadzkiej rady narodowej. Sesje zwoływane były przez prezydium gromadzkiej rady narodowej. Przewodniczył im przewodniczący gromadzkiej rady narodowej lub jego zastępca. Na pierwszej sesji gromadzkie rady narodowe wybierały prezydium i komisje. Były to komisje stałe dla poszczególnych dziedzin działalności. Ich zadaniem było utrzymanie stałej i ścisłej łączności z ludnością gromady, występowanie z inicjatywą wobec rady i jej prezydium, współudział w przygotowaniu i realizowaniu uchwał rady oraz wykonywanie z ramienia rady kontroli społecznej. Gromadzkie rady narodowe wybierały spośród radnych prezydium, które było organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.. Gromadzkie rady narodowe liczące, co najmniej 12 radnych wybierały ponadto w skład prezydium 2 członków, a liczące, co najmniej 18 radnych 3 lub 4 członków. Prezydium działało kolegialnie, w swojej pracy kierowało się uchwałami swojej rady oraz wytycznymi i instrukcjami prezydium powiatowej rady narodowej. Prezydium gromadzkiej rady narodowej wykonywało w szczególności następujące zadania: - zapewniało wykonywanie uchwał rady oraz zarządzeń i poleceń organów nadrzędnych, - podejmowało czynności niezbędne dla wykonania zadań gromadzkiej rady narodowej, - przygotowywało i zwoływało sesje rady, - współdziałało z komisjami rady i przekładało im określone sprawy do zbadania i zaopiniowania, - rozpatrywało wnioski Komisji, rady, - opracowywało projekt budżetu gromady oraz uchwalało sprawozdania z wykonania budżetu. Celem rozpatrywania spraw dotyczących poszczególnych wsi, wchodzących w skład gromady, zwoływane były zebrania mieszkańców wsi. Dla zapewnienia łączności między poszczególnymi wsiami a gromadzkimi radami narodowymi i ich prezydiami, mieszkańcy wsi wybierali pełnomocników wiejskich przemianowanych później na sołtysów. Sołtys wybierany był na okres 3 lat. Odwołać go mogła gromadzka rada narodowa lub prezydium powiatowej rady narodowej. Prezydium gromadzkiej rady narodowej zwoływało okresowe narady sołtysów. „Tworzenie, łączenie i znoszenie gromad, zmiana ich granic oraz ustalenie siedzib gromadzkich rad narodowych postępowało w drodze uchwały wojewódzkiej rady narodowej, po zasięgnięciu opinii mieszkańców”. Uchwała ta wymagała zatwierdzenia przez Radę Ministrów. W powiecie lubaczowskim gromady, według zasad ustawy z 1954 roku, zostały utworzone uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 5.10.1954 r. W powiecie utworzono wówczas 24 gromady. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.08.1954 r. utworzono w województwie rzeszowskim powiat radymiański. Między innymi w skład tego powiatu weszła jedna gromada lubaczowskiego a mianowicie Gromadzka Rada Narodowa w Kobylnicy Wołoskiej. Pierwsza likwidacja gromad nastąpiła 31.12.1959 r. Zostały zlikwidowane wówczas 4 gromady oraz nastąpiła zmiana siedziby jednej gromady. Siedzibę Gromadzkiej Rady Narodowej w Dachnowie przeniesiono z Dachnowa do Cieszanowa. Dnia 30.06.1960 r. zostały przeniesione siedziby następnych 2 gromad z równoczesną zmianą ich nazw. I tak przeniesiono siedzibę Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubaczowie z Lubaczowa do Młodowa i zniesiono nazwę gromady na GRN w Młodowie oraz siedzibę Gromadzkiej Rady Narodowej w Podlesiu z Podlesia do Baszni Dolnej i zmieniono nazwę gromady na Gromadzką Radę Narodową w Baszni Dolnej. Następnie został zlikwidowany powiat radymiański, a gromada przeniesiona uprzednio z powiatu lubaczowskiego do powiatu radymiańskiego, została ponownie przeniesiona do powiatu lubaczowskiego. Likwidacja tego powiatu nastąpiła 31.12.1961 r. Równocześnie nastąpiła likwidacja 3 gromad w powiecie lubaczowskim. W roku tym nastąpiła również zmiana siedziby jednej gromady. Siedzibę Gromadzkiej Rady Narodowej przeniesiono z Lisich Jam do Lubaczowa. W roku 1962 łączna liczba gromad w powiecie lubaczowskim wynosiła 17. Tak było aż do 1968 r., kiedy to zostały zlikwidowane jeszcze dwie gromady. 31.12.1972 r., zgodnie z ustawą z dnia 29.11.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych został zniesiony dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady. W miejsce gromad zostały utworzone gminy, jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich. W czasie istnienia prezydiów gromadzkich rad narodowych sprawy wynikające z zakresu ich działania prowadziły biura gromadzkie. Został utworzone w roku 1958 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25.01.1958 r. o radach narodowych. Biura te posiadały strukturę organizacyjną prostą. Ich pracami kierowali przewodniczący prezydiów gromadzkich rad narodowych oraz sekretarze biur gromadzkich, którym podlegali wszyscy pracownicy. Zarówno przewodniczący, sekretarz jak i pozostali pracownicy mieli przeznaczony do wykonania pewien odcinek działalności biura. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. L. Kwaśniak, Przemyśl 1983]

Daty skrajne:

1955-1962

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1960, 1955-1962.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

5.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak