Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sośnicy powiat Jarosław

Sygnatura
56/353/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-13; rejestry uchwał GRN 1959-1960, sygn. 14-15; księga uchwał i wniosków GRN 1961, sygn. 16; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1959-1969, sygn. 17; komisja kultury, oświaty i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1959-1969, sygn. 18; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1961-1969, sygn. 19; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1959-1972, sygn. 20; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 21-28; księga uchwał Prezydium GRN 1955-1967, sygn. 29-35; protokoły zebrań wiejskich 1958-1972, sygn. 36-37; plany gospodarcze gromady 1970-1972, sygn. 38; analiza stanu gospodarki rolnej 1967, sygn. 39; spis rolny 1966-1971, sygn. 40; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1956-1972, sygn. 41-42; budżet gromady 1955-1971, sygn. 43-57; sprawozdania finansowe 1960-1972, sygn. 58-59.

Dzieje twórcy:

Reorganizacja organów władzy i administracji państwowej przeprowadzona w Polsce Ludowej w latach 50. objęła także tereny wsi. Na mocy ustawy z dnia 25.09.1954 roku w miejsce dotychczasowego podziału administracyjnego na gminy, został wprowadzony nowy podział terytorialny na gromady. Organami władzy państwowej w gromadach miały być, zgodnie z ustawą, gromadzkie rady narodowe. Ustawa zawierała postanowienia dotyczące struktury gromadzkich rad narodowych i ich organów wykonawczych. Gromadzkie rady narodowe wybierane były przez ludność gromady na okres na okres lat trzech. Przyjęły one funkcje i zadania, które dotychczas należały do gminnych rad narodowych i ich organów. Kierowały na podległym im obszarze działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną wiążąc potrzeby gromady z zadaniami z zadaniami ogólnopolskimi. Zakres działania gromadzkich rad narodowych został określony w ustawie z roku 1954, a następnie w ustawie z dnia 25.01.1958 roku o radach narodowych. Podstawowym zadaniem gromadzkich rad narodowych było popieranie rozwoju produkcji rolnej, wykorzystania lokalnych możliwości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gromady oraz zapewnienie wykonania przez nich obowiązków względem państwa. Swoje zadania gromadzkie rady narodowe wykonywały na sesjach, za pomocą swoich organów pomocniczych – komisji gromadzkich rad narodowych, przez działalność radnych w terenie oraz poprzez swój organ wykonawczy i zarządzający – prezydium gromadzkiej rady narodowej. Sesje zwoływane były przez prezydium gromadzkiej rady narodowej, przewodniczył jej przewodniczący gromadzkiej rady narodowej lub jego zastępca. Na pierwszej sesji gromadzkie rady narodowe wybierały prezydium i komisje. Były to komisje stałe dla poszczególnych dziedzin działalności. Pełniły one funkcje pomocnicze, doradcze i kontrolując. Ich zadaniem było utrzymanie stałej i ścisłej łączności z ludnością gromady, występowanie z inicjatywą wobec rady i jej prezydium, współudział w przygotowaniu i realizowaniu uchwał rady oraz wykonanie z ramienia rady kontroli społecznej. Gromadzkie rady narodowe wybierały spośród radnych prezydium, które było organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Gromadzkie rady narodowe, liczące co najmniej 12 radnych wybierały ponadto w skład prezydium 2 członków, a liczące co najmniej 18 radnych – 3 lub 4 członków. Prezydium działało kolegialnie, w swojej pracy kierowało się uchwałami swojej rady oraz wytycznymi i instrukcjami prezydium powiatowej rady narodowej. Prezydium gromadzkiej rady narodowej wykonywało w szczególności następujące zadania: - zapewniało wykonanie uchwał rady oraz zarządzeń i poleceń organów nadrzędnych, - podejmowało czynności niezbędne do wykonania zadań gromadzkiej rady narodowej, - przygotowywało i zwoływało sesje rady, - współdziałało z komisjami rady i przedkładało im określone sprawy do zbadania i zaopiniowania, - rozpatrywało wnioski komisji rady, - opracowywało projekt budżetu gromady oraz uchwalało sprawozdania z wykonania budżetu. Celem rozpatrywania spraw dotyczących poszczególnych wsi, wchodzących w skład gromady, zwoływane były zebrania mieszkańców wsi. Dla zapewniania łączności, między poszczególnymi wsiami a gromadzkimi radami narodowymi i ich prezydiami, mieszkańcy wsi wybierali pełnomocników wiejskich, przemianowanych później na sołtysów. Sołtys wybierany był na okres 3 lat. Odwołać go mogła gromadzka rada narodowa lub prezydium powiatowej rady narodowej. Prezydium gromadzkiej rady narodowej zwoływało okresowe narady sołtysów. „Tworzenie, łączenie i znoszenie gromad, zmiana ich granic oraz ustalanie siedzib gromadzkich rad narodowych następowało w drodze uchwały wojewódzkiej rady narodowej, po zasięgnięciu opinii mieszkańców”. Uchwała ta wymagała zatwierdzenia przez Radę Ministrów. W powiecie jarosławskim, gromady według zasady ustawy z 1954 roku, zostały utworzone uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 5.10.1954 roku. W powiecie utworzono wówczas 40 gromad. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.08.1954 roku utworzono w województwie rzeszowskim powiat radymniański. Między innymi, w skład tego powiatu weszło 10 gromad z powiatu jarosławskiego. Również w roku 1955 z powiatu jarosławskiego zostały wyłączone 3 gromady, które następnie włączono do powiatu przeworskiego. Tylko jedna z tych trzech gromad ponownie wróciła do powiatu jarosławskiego. Miało to miejsce w roku 1956. Dwie pozostałe Rączyna i Zarzecze zostały w powiecie przeworskim. Pierwsza likwidacja gromad nastąpiła w roku 1959. I tak 31.12.1959 roku zostały zlikwidowane 4 gromady, a z trzech zlikwidowanych gromad została utworzona jedna gromada. Następnie został zlikwidowany powiat radymniański, a gromady, przeniesione uprzednio do niego zostały ponownie przydzielone do powiatu jarosławskiego (10 gromad). Likwidacja tego powiatu nastąpiła 31.12.1961 roku. Równocześnie nastąpiła likwidacja 8 gromad. Następna likwidacja miała miejsce dopiero 31.12.19698 roku. Wówczas likwidacji uległy 3 gromady. W roku 1969 łączna liczba gromad w powiecie jarosławskim wynosiła 24. Tak było aż do dnia 31.12.1972 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 29.11.1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych został zniesiony dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady. W miejsce gromad utworzono gminy, jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich. W czasie istnienia prezydiów gromadzkich rad narodowych sprawy wynikające z zakresu ich działania, prowadziły biura gromadzkie. Zostały one utworzone w roku 1958 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25.01.1958 roku o radach narodowych. Biura te posiadały strukturę organizacyjną prostą. Ich pracami kierowali przewodniczący prezydiów gromadzkich rad narodowych. oraz sekretarze biur gromadzkich, którym podlegali wszyscy pracownicy. Zarówno przewodniczący, sekretarz jak i pozostali pracownicy mieli przeznaczony do wykonywania pewien odcinek działalności biura. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. L. Kwaśniak, Przemyśl 1983]

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

59

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

59

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak