Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu

Sygnatura
56/354/0
Daty skrajne
[1893-1955] 1956-1975 [1976-1977]
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Planowania, 1955-1975, sygn. 1-88 - akta dotyczące organizacji OZLP, jednostek administracji lasów państwowych, organizacja pracy, etaty osobowe, organizacja przedsiębiorstw podległych Ministerstwu Leśnictwa, Przemysłu Drzewnego, organizacja lasów niepaństwowych, protokoły z posiedzeń Zakładowej Komisji Norm Pracy i Płacy, zakładowe normy pracy i stawki, protokoły konferencji i zjazdów, protokoły i sprawozdania z inspekcji i kontroli zewnętrznych oraz jednostek podległych i nadzorowanych, plany wieloletnie i perspektywiczne w budownictwie, plany techniczno-ekonomiczne, kosztów, pozyskiwania i wywozu drewna, dochodów i wydatków w lasach niepaństwowych, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania statystyczne z wykonania planów, monografia gospodarstwa leśnego woj. rzeszowskiego, współzawodnictwo pracy; Wydział Kadr, 1974-1975, sygn. 89 - sprawozdania GUS o czasie nieprzepracowanym i stanie zatrudnionych; Wydział Inspekcji, 1956-1977, sygn. 90-504 - analiza działalności wydziału, plany pracy inspektorów obwodowych, protokoły narad inspektorów obwodowych, plany inspekcji i ich wykonanie, protokoły kontroli OZLP w Przemyślu dokonywane przez NIK, protokoły inspekcji jednostek podległych, protokoły inspekcji zewnętrznych; Wydział Finansowy, 1956-1975, sygn. 505-734 - zarządzenia NZLP i OZLP, protokoły rewizji finansowo-księgowych OZLP i jednostek podległych, bilanse, plany finansowe, plany kosztów, analizy bilansów, działalności gospodarczej; Wydział Zagospodarowania Lasu, [1893-1955] 1956-1975 [1976-1977], sygn. 735-1408 - przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy inwentaryzacyjne i sporne, protokoły z kontroli, zmiany uprawy leśnej, wywłaszczenia, nabywanie i zbywanie nieruchomości, zmiana i scalanie, wymiana gruntów, przejmowanie na rzecz Skarbu Państwa lasów prywatnych, protokoły, przekazywanie terenów leśnych władzom obcym, przejmowanie terenów leśnych od innych działów administracji państwowej, zwrot nieruchomości, plany gospodarcze urządzania gospodarstwa leśnego dla poszczególnych nadleśnictw wraz załącznikami, operaty techniczne pomiaru uzupełniającego dla poszczególnych nadleśnictw, operaty pomiarowe, rejestry powierzchniowe, plany cięć, ochrony lasu, mapy glebowe, mapy przeglądowe dla poszczególnych nadleśnictw; Wydział Zaopatrzenia, 1962-1968, sygn. 1409-1412 - plany zaopatrzenia, materiałowo-technicznego oraz sprawozdania z ich wykonania; Wydział Konserwacji i Remontów, 1963-1966, 1971-1974, sygn. 1413-1421 - plan inwestycyjny, sprawozdania z realizacji inwestycji, remontów; Wydział Użytkowania Lasu, 1950-1975, sygn. 1422-1429 - sprawozdania z pracy pił mechanicznych, z pozyskiwania żywicy, z obrotu drewnem, z postępu technicznego, z pracy brygad i zespołów ścinkowo-zrywkowych, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywania na własność państwa kolei lokalnej Łupków-Cisna; Wydział Transportu, 1962-1975, sygn. 1430-1471 - sprawozdania z przewozów, załadunku i przeładunku oraz przetrzymywania wagonów kolejowych, sprawozdania z wykorzystania i pracy taboru samochodowego, sprawozdania z zużycia paliw i energii; Wydział Zbytu i Spedycji, 1959-1974, sygn. 1472-1489 - plany realizacji i obrotu, sprawozdania z dostaw drewna; Komórka BHP, 1965-1970, sygn. 1490-1505 - plany poprawy warunków pracy, kosztów na BHP, sprawozdania z wykonania planów nakładów na BHP, sprawozdania z wypadków przy pracy; Samodzielny Referat Łowiectwa, 1967-1969, sygn. 1506-1509 - plany hodowli i pozyskiwania zwierzyny łownej, wykazy z nadleśnictw odstrzelonej zwierzyny, zarządzenia pokontrolne; Samodzielne Stanowisko ds. Wynalazczości, 1956-1958, 1965-1968, sygn. 1510-1518 - zarządzenia władz nadrzędnych, plany i sprawozdania dotyczące wynalazczości, odprawy, narady, projekty racjonalizatorskie, zgłoszenia usprawnienia pracowniczego, interwencje, zażalenia, odwołania; Inspektor Przeciwpożarowy, 1958-1973, sygn. 1519-1533 - zarządzenia i przepisy ogólne, lustracje i kontrole, plany pracy inspektora, sprawozdania Podkomisji Pożarowo-Technicznej, plany ochrony p.poż; Straż Leśna, 1968-1972, sygn. 1534-1547 - zestawienia kradzieży i nadużyć, sprawozdanie z postępowania karnego o kradzieże drewna z lasu, nadzór i kontrola, dokumentacja hydrologiczna zasobów wód podziemnych ujęcia z utworów czwartorzędowych w Rudniku nad Sanem, album obiektów budownictwa mieszkaniowego Lasów Państwowych zrealizowanych do roku 1974 na obszarze administrowanym przez OZLP, założenia generalne rozbudowy zaplecza technicznego w planach perspektywicznych OZLP w Przemyślu.

Dzieje twórcy:

Zarządzeniem nr 346 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30.08.1956 roku powołano do życia zarządy lasów państwowych. Z dniem 1.10.1956 roku rozpoczął działalność Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu - na obszarze dotychczasowego Rzeszowskiego Okręgu Lasów Państwowych w Przemyślu. Zarząd ten był komórką organizacyjną Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Warszawie, powołaną do zarządzania całokształtem działalności podporządkowanych sobie przedsiębiorstw lasów państwowych. Szczegółowy zakres czynności zarządu oraz jego organizację określało wspomniane wyżej zarządzenie. W oparciu o nie w Zarządzie Lasów Państwowych w Przemyślu powołano następujące komórki organizacyjne podległe: Dyrektorowi Zarządu Lasów Państwowych - Wydział Planowania, Wydział Inwestycji i Remontów, Główny Mechanik, Wydział Kadr, Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Zaopatrzenia, Komendant Okręgowy Straży Leśnej, Sekcja Administracyjno-Gospodarcza; Zastępcy Dyrektora ds. Zagospodarowania Lasu - Wydział Hodowli i Ochrony Lasu, Starszy Inspektor ds. Urządzania i Rozmiaru Użytkowania, Starszy Inspektor ds. Gospodarki Wodnej i Melioracji, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej; Zastępcy Dyrektora ds. Użytkowania Lasu - Wydział Użytkowania Lasu, Wydział Transportu, Wydział Zbytu, Inspektor BHP, Inspektor Wynalazczości. Z dniem 1.02.1957 roku został utworzony Wydział Ochrony Lasu, któremu podporządkowany został Komendant Okręgowy Straży Leśnej i Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej. Brak informacji o utworzeniu Wydziału Inspekcji, który w dniu 1.10.1958 roku już występuje. Nie ma także zarządzenia mówiącego kiedy uległa połączeniu Sekcja Administracyjno-Gospodarcza z Wydziałem Zaopatrzenia w jeden Wydział Zaopatrzenia i Administracyjno-Gospodarczy. Wiadomo jedynie, że z dniem 1.06.1961 roku ten wspólny Wydział uległ podziałowi na dwa odrębne Wydziały, tj. Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Wydział Zaopatrzenia. Podobna sytuacja była z Wydziałami Użytkowania Lasu, Transportu (brak zarządzenia o ich połączeniu). Wydział Użytkowania Lasu i Transportu również z dniem 1.10.1961 roku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17.12.1959 roku) został zniesiony. Utworzono wówczas Wydział Użytkowania, Wydział Transportu oraz Wydział Głównego Mechanika. Z dniem 1.10.1961 roku powołano także stanowisko Inspektora ds. Racjonalizacji i Wynalazczości oraz Wydział Inwestycji, który przejął sprawy od Zarządu Inwestycji Leśnych w Ustrzykach Dolnych w związku z jego przekształceniem się na Ośrodek Remontowo-Budowlany w Ustrzykach Dolnych pod nazwą Zarząd Budownictwa Leśnego - Bieszczady. Równocześnie na podstawie zgody Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, zawartej w piśmie z dnia 9.08.1961 roku dotychczasowy Wydział Techniczny otrzymał z dnia 1.10.1961 roku nazwę Wydziału Konserwacji i Remontów. Na dzień 30.04.1962 roku istniały w Zarządzie następujące komórki organizacyjne: I Dyrektor - Wydział Planowania, Wydział Kadr, Wydział Inspekcji, Wydział Finansowo-Księgowy, Zespół Radców Prawnych, Wydział Administracyjno-Gospodarczy; II Zastępcy Dyrektora ds. Użytkowania Lasu - Wydział Użytkowania, Wydział Transportu, Wydział Zbytu i Spedycji, Wydział Głównego Mechanika, Inspektor BHP; III Zastępcy Dyrektora ds. Zagospodarowania Lasu - Wydział Zagospodarowania Lasu, Wydział Inwestycji, Wydział Konserwacji i Remontów, Wydział Zaopatrzenia, Inspektor Wynalazczości. Z powyższego zestawienia wynika, że w miejsce Wydziału Ochrony Lasu powołano Wydział Zagospodarowania Lasu, z którego z dniem 15.03.1963 roku wyłączono stanowisko Komendanta Straży Leśnej i włączono do Wydziału Inspekcji. Z dniem 15.12.1963 roku powstał Samodzielny Referat ds. Łowieckich podległy Dyrektorowi Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych. Sprawy związane z łowiectwem dotychczas załatwiał Wydział Zagospodarowania. W roku 1965 w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Przemyślu istniały następujące komórki organizacyjne: I Dyrektor Naczelny - Wydział Planowania, Wydział Kadr, Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Radców Prawnych, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Inspekcji, Samodzielny Referat ds. Łowiectwa; II Zastępcy Dyrektora ds. Użytkowania - Wydział Użytkowania, Wydział Transportu, Wydział Zbytu i Spedycji, Wydział Głównego Mechanika, Stanowisko ds. BHP, Zakładowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej; III Zastępcy Dyrektora ds. Zagospodarowania Lasu - Wydział Zagospodarowania Lasu, Wydział Zaopatrzenia, Wydział Inwestycji, Stanowisko ds. Wynalazczości Pracowniczej, Wydział Konserwacji i Remontów. Projekt nowej organizacji: I Dyrektor Naczelny - Wydział Kadr, Wydział Inspekcji, Zespół Radców Prawnych, Stanowisko ds. Łowieckich; II Zastępcy Dyrektora ds. Zagospodarowania Lasu - Wydział Zagospodarowania Lasu, Wydział Inwestycji, Wydział Konserwacji i Remontów, Wydział Zagospodarowania Użytków Nieleśnych i Stanu Posiadania; III Zastępcy Dyrektora ds. Użytkowania Lasu - Wydział Użytkowania, Wydział Transportu, Wydział Głównego Mechanika, Zakładowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, Stanowisko ds. BHP, Stanowisko ds. Wynalazczości Pracowniczej; IV Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Wydział Planowania, Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Zaopatrzenia, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Zbytu. Z porównania stanu poprzedniego i stanu projektowanego wynika, że przy nowym układzie przewidziano stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych mając na uwadze między innymi jednorodność tematyczną zagadnień przez niego prowadzonych, konieczność odciążenia pozostałych dyrektorów od spraw natury ekonomicznej. Ponadto na taki układ organizacyjny i kompetencyjny miały wpływ postanowienia uchwały nr 224 Rady Ministrów z dnia 29.07.1964 roku w sprawie postępu ekonomicznego w gospodarce uspołecznionej i organizacji ekonomicznych. Sugestie Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych, w przedmiocie utworzenia stanowiska głównego technologa, zostały zrealizowane w ten sposób, że stanowisko to zostało włączone do Wydziału Głównego Mechanika jako jedno ze stanowisk koncepcyjno-roboczych samodzielnych. Ponadto w nowym schemacie stworzono nowy wydział o nazwie Wydział Zagospodarowania Użytków Nieleśnych i Stanu Posiadania, który został wyłoniony z poprzedniego Wydziału Zagospodarowania. Z dniem 31.05.1966 roku zarządzeniem Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych z dnia 28.04.1966 roku wyłączono spod kompetencji Wydziału Inspekcji Straż Leśna i powołano stanowisko Komendanta Okręgowego Straży Leśnej - podporządkowane Dyrektorowi Naczelnemu. W tym samym roku powołano jeszcze, z dniem 18.08.1966 roku, przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Przemyślu Komisję oceny Projektów Inwestycyjnych oraz z dniem 11.11.1966 roku wyłączono z zakresu czynności Wydziału Zagospodarowania Lasu zagadnienia służby przeciwpożarowej tworząc jednocześnie jednoosobowe stanowisko Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. W roku 1967 Wydział Zagospodarowania Lasu został podzielony na dwa wydziały, tj. na Wydział Zagospodarowania Lasu i Wydział Stanu Posiadania. Do nowego Wydziału przeszły zagadnienia związane ze stanem posiadania gruntów i nieruchomości, sprawy melioracji gospodarki rybnej i rolnictwa. W roku 1969 w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Przemyślu istniały: Wydział Planowania, Wydział Kadr, Wydział Inspekcji, Wydział Finansowy, Zespół Radców Prawnych, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Zagospodarowania Lasu, Wydział Zaopatrzenia, Wydział Konserwacji i Remontu, Wydział Inwestycji, Wydział Użytkowania Lasu, Wydział Transportu, Wydział Zbytu, Wydział Głównego Mechanika, Informacja Techniczno-Ekonomiczna, Komórka BHP, Referat Łowiecki, Komórka Wynalazczości, Inspektor Ppoż., Wydział Pozyskania, Straż Leśna. Według tego układu usystematyzowano inwentarz akt zespołu. W związku z tym, że Rzeszowski Okręg Lasów Państwowych w Przemyślu został przemianowany na Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu, dotychczasowe rejony lasów państwowych - działające na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym jakim był Okręg Lasów Państwowych – zostały z dniem 1.10.1956 roku przekształcone na przedsiębiorstwa pod nazwą Rejon Lasów Państwowych. Przedsiębiorstwa te łącznie z przedsiębiorstwami transportu leśnego zostały podporządkowane Zarządowi Lasów Państwowych. I tak Zarządowi Lasów Państwowych w Przemyślu podlegało 9 Rejonów Państwowych, a to w Jaśle, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Przemyślu, Rymanowie, Sanoku, Tarnobrzegu i Ustrzykach Dolnych, które z dniem 1.10.1958 roku przeszły w stan likwidacji za wyjątkiem Rejonu Lasów Państwowych w Sanoku, który został przekształcony w Zespół Nadleśnictw w Sanoku. Natomiast Biura Urządzania i Pomiaru Lasu z dniem 1.10.1956 roku podporządkowane zostały Biuru Urządzania Lasów i Projektów Leśnictwa w Warszawie. W oparciu o zarządzenie nr 282 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10.09.1958 roku połączono przedsiębiorstwa prowadzone dotychczas pod nazwą rejonów lasów państwowych i Przedsiębiorstwa Transportu Leśnego w Przemyślu, działające na pełnym rozrachunku gospodarczym w przedsiębiorstwo pod nazwą Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu. Po połączeniu działały one na zasadach wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. Natomiast Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu, działający dotychczas jako jednostka budżetowa, przekształcony został z dniem 1.10.1958 roku w jednostkę działająca według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. W jego skład weszły: rejony lasów państwowych, w okresie likwidacji, w Jaśle, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Przemyślu, Rymanowie, Tarnobrzegu, Zespół Nadleśnictwo w Sanoku oraz Ośrodki Transportu Leśnego w Przemyślu i w Sanoku. Uchwałą nr 447/58 Rady Ministrów z dnia 17.11.1958 roku został utworzony w resorcie leśnictwa i przemysłu drzewnego, Naczelny Zarząd Państwowy - jako organ Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego powołany do kierowania działalnością podległych przedsiębiorstw lasów państwowych. Naczelny Zarząd rozpoczął swoją efektywną działalność z dnia 16.02.1959 roku. Na podstawie zarządzenia Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27.03.1959 roku zmieniono dotychczasową nazwę przedsiębiorstwa Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu na Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu. Likwidacja rejonów lasów państwowych miała miejsce w roku 1959. Z dniem 1.04.1959 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14.02.1959 roku zlikwidowano Rejon Lasów Państwowych w Lubaczowie i Tarnobrzegu, a Rejon Lasów Państwowych w Jaśle, Leżajsku, Łańcucie, Rymanowie i Przemyślu przestały istnieć z dniem 30.09.1959 roku. Równocześnie utworzono 5 zespołów składnic lasów państwowych z siedzibą w Jaśle, Leżajsku, Łańcucie, Przemyślu i w Sanoku oraz jeden Ośrodek Remontowo-Budowlany Lasów Państwowych w Łańcucie, a od 20.05.1960 roku z siedzibą w Dąbrówce koło Łańcuta. Z dniem 1.01.1966 roku zostaje zniesiony Zespół Składnic Lasów Państwowych w Leżajsku, a 10składnic wchodzących w jego skład włącza się do Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Łańcucie, Jaśle i Sanoku. Po tej reorganizacji Zespół Składnic Lasów Państwowych w Łańcucie posiadał 19 składnic, Zespół Składnic Lasów Państwowych w Przemyślu - 14 składnic, Zespół Składnic Lasów Państwowych w Jaśle - 11 składnic a Zespół Składnic Lasów Państwowych w Sanoku - 10 składnic. Według stanu na wrzesień 1969 roku Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu miał podporządkowane sobie 66 nadleśnictw, w skład których wchodziło 360 leśnictw, 4 zespoły składnic lasów państwowych, 2 Ośrodki Transportu Leśnego w Przemyślu i Sanoku oraz Zarząd Budownictwa Leśnego „Bieszczady” w Ustrzykach Dolnych i Ośrodek Remontowo-Budowlany w Dąbrówkach. Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu zakończył swoją działalność z dniem 30.06.1975 roku na mocy zarządzenia nr 40 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15.05.1975 roku w sprawie połączenia przedsiębiorstw lasów państwowych. Zgodnie z zarządzeniem nr 16 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1.07.1975 roku został on włączony do Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie wraz ze wszystkimi agendami. W Przemyślu pozostał Wydział Zamiejscowy Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie pod nazw a Inspektoratu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. L. Domaradzka, Przemyśl 1990]

Daty skrajne:

[1893-1955] 1956-1975 [1976-1977]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1893-1977.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

1547

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1547

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

34.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

34.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak