Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne powiatu lubaczowskiego - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
56/360/0
Daty skrajne
1950-1965
Liczba serii
25
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. 16 Marca1956 roku w Brzozowej Górze: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, bilans likwidacyjny, 1956-1965, sygn. 1-4; Rolnicza Spółdzielni Wytwórcza im.1-Maja w Dachowie: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne dochodów w naturze i inwentarza, bilans likwidacyjny 1950-1965, sygn. 5-11; Rolnicze Zrzeszenia Spółdzielcze „Zgoda” w Dziewięcierzu: akta organizacyjno-prawne, księga ewidencyjna dochodów w naturze, bilanse likwidacyjne 1956-1965, sygn. 12-16; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Złoty Kłos” w Dzikowie Nowym: akta organizacyjno-prawne, bilans likwidacyjny 1952-1965, sygn. 17-18; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „ Przyszłość” w Dzikowie Starym: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, bilans likwidacyjny 1952-1965, sygn. 19-21; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Przełom”: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, sprawozdania z działalności, akta dot. gruntów, księgi ewidencyjne funduszów, członków, dochodów w naturze, bilanse likwidacyjne 1953-1965, sygn. 22-30; Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. I Dywizji w Hrynkowie: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne funduszów, dochodów w naturze, inwentarza, rejestr ziemiopłodów bilans likwidacyjny 1950-1965, sygn. 31-45, Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Tadeusza Kościuszki w Kowalówce: sprawozdania z działalności, księga ewidencyjna dochodów w naturze, bilans likwidacyjny 1956-1960, sygn. 46-48; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. 22 lipca w Koziejówce: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne funduszów, inwentarza, bilans likwidacyjny 1952-1965, sygn. 49-53; Rolnicze Zrzeszenia Spółdzielcze im. Dziesięciolecia Polski Ludowej w Krowicy Lasowej: akta organizacyjno-prawne, sprawozdanie z działalności, księga magazynowa, bilans likwidacyjny 1954-1965, sygn. 54-57; Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Gwardii Ludowej w Lisich Jamach: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, bilans likwidacyjny 1953-1965, sygn. 58-60, Rolniczy Zespól Spółdzielczy im.22 lipca w Lubaczowie-Folwarkach: akta organizacyjno-prawne, bilanse likwidacyjne 1954-1965, sygn. 61-63, Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Gen. Karola Świerczewskiego w Lublińcu Starym: akta organizacyjno-prawne, bilans likwidacyjny 1950-1965, sygn. 64-65; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Jedność” w Łukawcu: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, protokoły zebrań członków, księgi ewidencyjne funduszów, członków, dochodów w naturze, inwentarza, bilans likwidacyjny 1953-1965, sygn. 66-76; Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Nowe Życie” w Nowej Grobli: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne funduszów, inwentarza, bilanse likwidacyjne 1953-1964, sygn. 77-82; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Zgoda” w Nowinach Horynieckich: akta organizacyjne-prawne, bilans likwidacyjny 1955-1965, sygn. 83-84; Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Przełom” w Nowym Siole: akta organizacyjno-prawne, księgi ewidencyjne funduszów, członków, dochodów w naturze, inwentarza, bilans likwidacyjny 1950-1965, sygn. 85-90; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Pokój” w Prusiu: akta organizacyjno-prawne, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne funduszów, dochodów w naturze, bilans likwidacyjny 1951-1965, sygn. 91-95; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im.1-Maja w Puchaczach: akta organizacyjno-prawne, akta dot. gruntów, bilans likwidacyjny, księgi ewidencyjne funduszów, inwentarza, dochodów w naturze 1953-1965, sygn. 97-102; Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Jedność” w Radrużu”: sprawozdanie z działalności, akta dot. budownictwa, bilanse likwidacyjne 1954-1965, sygn. 103-106; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Przełom” w Starym Siole: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, bilans likwidacyjny 1953-1965, sygn. 107-109; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Przyszłość” w Szczutkowie: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne funduszów, członków, dochodów w naturze, inwentarze, bilanse likwidacyjne 1953-1965, sygn. 110-119; Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Zjazdu Spółdzielczości Produkcyjnej w Tymcach: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, ewidencyjna dochodów w naturze, bilans likwidacyjny 1953-1965, sygn. 120-123; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Wolność” w Wielkich Oczach: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne dochodów w naturze, inwentarza, bilans likwidacyjny 1953-1965, sygn. 124-129; Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Załużu: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności, bilans likwidacyjny 1952-1965, sygn. 130-134.

Dzieje twórcy:

Tworzenie się rolniczych spółdzielni produkcyjnych nastąpiło w latach pięćdziesiątych. Podstawą prawną zawiązujących się i działających spółdzielni produkcyjnych nastąpiło w latach pięćdziesiątych spółdzielni była ustawa z dnia 29 X 1920 roku. Określała ona zasady zakładania spółdzielni, organizacji władz spółdzielni. Przy tworzeniu spółdzielni w Polsce Ludowej kierowano się wytycznymi Centrali rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, która została utworzona na mocy ustawy z dnia 21 V 1948 roku w Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni. Zgodnie z postanowieniami ustawy z roku 1920 każda spółdzielnia powinna posiadać własny statut zatwierdzony przez właściwy terytorialnie sąd. Na podstawie nielicznie zachowanych statutów w zbiorze szczątków zespołów można stwierdzić, że podstawowym celem spółdzielni było: a) zrzeszenie członków dla wspólnej pracy uprawiania ziemi, b) podnoszenie wydajności pracy poprzez należyte wykorzystanie traktorów i narzędzi rolniczych oraz stosowanie racjonalnego płodozmianu, c) podnoszenie dochodów gospodarstwa rolnego i swojego dobrobytu. Do realizacji statutowych zadań potrzebna była odpowiednia organizacja spółdzielni. Najwyższą władza każdej spółdzielni było Ogólne Zebranie Członków. Uchwalało ono i w razie potrzeby zmieniało statut spółdzielni, wybierało członków Zarządu i przewodniczącego spółdzielni oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Zebranie Ogólne zatwierdzało przedstawione przez Zarząd roczne plany produkcyjne, kwartalne plany pracy, decydowało o ważniejszych pożyczkach spółdzielni, zatwierdzało opracowywane przez Zarząd normy pracy i tabelę przeliczeń rozmaitych rodzajów robót na dniówki obrachunkowe, ustalało rozmiary inwestycji spółdzielni, zatwierdzało przedstawiony przez Zarząd wewnętrzny regulamin spółdzielni. Ogólne Zebranie Zwyczajne zwoływane było przez przewodniczącego spółdzielni przynajmniej raz w miesiącu. Natomiast w wyjątkowych przypadkach przewodniczący na żądanie 1/3 członków lub na plecenie Powiatowego Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zwoływał Zebranie Nadzwyczajne. Do decyzji Zebrania Ogólnego należało także rozwiązanie spółdzielni. Mogło ono nastąpić na podstawie uchwały powziętej na dwu kolejnych Ogólnych Zebraniach odbytych, co najmniej w odstępie dwutygodniowym. Uchwała o rozwiązaniu mogła być podjęta większością 2/3 głosów członków spółdzielni. Rozwiązanie mogło nastąpić także na podstawie decyzji władz Centrali Rolniczej „Samopomoc Chłopska” podjętej w przypadku działalności niezgodnej ze statutem. Między Ogólnymi Zebraniami członków działalnością spółdzielni kierował Zarząd. Do jego zadań należało: a) opracowywanie rocznego planu produkcyjnego, planu dochodów i wydatków spółdzielni, b) dbanie o powiększenie dochodów i majątku spółdzielni przez ulepszanie upraw, c) zawieranie w imieniu spółdzielni kontraktów na produkcję roślin przemysłowych i żywca, d) korzystanie z pomocy instruktorskiej, e) pomaganie członkom spółdzielni w rozwoju ich gospodarstw. Działalność gospodarczą i finansową Zarządu kontrolowała Komisja Rewizyjna. Przeprowadzała ona, co najmniej raz na kwartał kontrolę prac Zarządu. Na Zebraniu Ogólnym Komisja Rewizyjna składała sprawozdanie ze swojej działalności oraz wyników kontroli Zarządu. W przypadku stwierdzenia nadużyć mogła wysunąć wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego. Sąd Koleżeński miał za zadanie rozstrzygnąć sprawy związane z naruszeniem postanowień statutu przez członków. Za swoją działalność ponosił odpowiedzialność przed Zebraniem Ogólnym. W powiecie lubaczowskim rolnicze spółdzielnie produkcyjne były zakładane w latach 1950–1956. Podobnie jak w całym kraju, również i w powiecie lubaczowskim, spółdzielnie produkcyjne nie istniały długo. W latach 1956–1958 nastąpiło rozwiązanie spółdzielni. Wskutek likwidacji wkłady gruntowe byłych członków powracały do nich jako własność, a fundusze spółdzielni ulegały podziałowi. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Wojtanowska, Przemyśl 1982]

Daty skrajne:

1950-1965

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1965.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

134

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

134

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie