Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne powiatu przemyskiego - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
56/361/0
Daty skrajne
1949-1965
Liczba serii
42
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne tworzyły się w latach pięćdziesiątych. Podstawą prawną zawiązujących się i działających spółdzielni była ustawa z dnia 29 X 1920 roku. Określała ona zasady zakładania spółdzielni, organizacji władz spółdzielni, spraw członkowskich, zmian statutu i likwidacji spółdzielni. Przy tworzeniu spółdzielni w Polsce w Polsce Ludowej kierowano się wytycznymi Centrali Rolniczej Spółdzielni – „Samopomoc Chłopska, który został utworzony na mocy z dnia 21 V 1948 roku o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni. Zgodnie z ustawą z 1920 roku każda spółdzielnia powinna mieć własny statut zatwierdzony przez właściwy terytorialnie sąd. Na podstawie zachowanych statutów w zbiorze szczątków zespołów można stwierdzić, że podstawowym celem spółdzielni było: a) zrzeszenie członków dla wspólnej pracy uprawiania ziemi, b) podnoszenia wydajności pracy poprzez należyte wykorzystanie traktorów i narzędzi rolniczych oraz stosowanie racjonalnego płodozmianu, c) podnoszenie dochodów gospodarstwa rolnego i swojego dobrobytu. Aby realizować statutowe zadania potrzebna była odpowiednia organizacja spółdzielni. Najwyższą władzą Spółdzielni było ogólne zebranie członków. Uchwalało ono i w razie potrzeby zmieniało statut Spółdzielni, wybierało członków Zarządu i przewodniczącego Spółdzielni oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Zebranie ogólne zatwierdzało przedstawione przez Zarząd roczne plany produkcyjne, kwartalne plany pracy, decydowało o ważniejszych pożyczkach Spółdzielni, zatwierdzało opracowane przez Zarząd normy i tabele przeliczeń rozmaitych rodzajów robót na dniówki obrachunkowe, ustalało rozmiary inwestycji spółdzielni, zatwierdzało przedstawiony przez Zarząd wewnętrzny regulamin spółdzielni. Ogólne Zebranie Zwyczajne zwoływane było przez przewodniczącego spółdzielni przynajmniej raz w miesiącu. W wyjątkowych przypadkach przewodniczący na żądanie 1/3 członków lub na polecenie Powiatowego Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zwoływał Zebranie Nadzwyczajne. Do decyzji Zebrania Ogólnego należało także rozwiązanie spółdzielni. Mogło ono nastąpić na podstawie uchwały powziętej na dwu kolejnych Ogólnych Zebraniach odbytych, co najmniej w odstępie dwutygodniowym. Uchwała o rozwiązaniu mogła być podjęta większością 2/3 głosów członków spółdzielni. Rozwiązanie mogło nastąpić również na podstawie decyzji władz Centrali rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” podjętej w przypadku działalności niezgodnej ze statutem. Między Ogólnymi Zebraniami członków działalnością spółdzielni kierował Zarząd. Do jego zadań należało: a) opracowywanie rocznego planu produkcyjnego, planu dochodów i wydatków spółdzielni; b) dbanie o powiększenie dochodów i majątku spółdzielni przez ulepszanie upraw; c) zawieranie w imieniu spółdzielni kontraktów na produkcję roślin przemysłowych i żywca; d) korzystanie z pomocy instruktorskiej; e) pomaganie członkom spółdzielni w rozwoju ich gospodarstw. Działalność gospodarczą i finansową Zarządu kontrolowała Komisja Rewizyjna. Przeprowadzała ona, co najmniej raz na kwartał kontrolę prac Zarządu. Na zebraniu Ogólnym Komisja Rewizyjna składała sprawozdanie ze swojej działalności oraz wyników kontroli Zarządu. W przypadku stwierdzenia nadużyć mogła wysunąć wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego. Sąd koleżeński miał za zadanie rozstrzygać sprawy związane z naruszeniem statutu przez członków. Również za swoją działalność odpowiadał przed Zebraniem Ogólnym. W powiecie przemyskim rolnicze spółdzielnie produkcyjne były zakładane w latach 1950–1957. Podobnie jak w całym kraju również w powiecie przemyskim spółdzielnie produkcyjne nie istniały długo. W latach 1957–1965 nastąpiło rozwiązanie spółdzielni. W skutek rozwiązania wkłady gruntowe członków powracały do nich jako własność, a fundusze spółdzielni ulegały podziałowi. Anita Wojtanowska

Daty skrajne:

1949-1965

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1965, 1949-1965, 1949-1965.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

268

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

268

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie