II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Sygnatura
56/390/0
Daty skrajne
[1906] 1907-1960
Liczba serii
8
Liczba skanów
16

Zawartość:

Okólniki władz nadrzędnych 1914–1936, sygn. 1–10; protokoły konferencji grona nauczycielskiego 1910–1931, sygn. 11–15; sprawozdania Dyrekcji szkoły 1908–1933, sygn. 16–25; sprawy organizacyjne, finansowe i gospodarcze (korespondencja z Radą Szkolną Krajową i Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego) 1914–1935, sygn. 26–30; sprawy kadrowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (pisma Rady Szkolnej Krajowej Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego) 1914–1935, sygn. 31–48; sprawy wychowawcze (dokumentacja dot. organizacji działających na terenie szkoły i udziału uczniów w różnych uroczystościach i imprezach) 1914–1935, sygn. 49–54; sprawy uczniów (podania uczniów w różnych sprawach i korespondencja z Radą Szkolną Krajową i Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego dot. spraw uczniów) [1906] 1914–1935, sygn. 54–69; dokumentacja wyników nauczania (katalogi główne, protokoły egzaminów dojrzałości, protokoły egzaminów wstępnych i nadzwyczajnych) 1907–1939 [1945–1947, 1949], sygn. 70–138.

Dzieje twórcy:

C. K Gimnazjum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu na Zasaniu powstało z początkiem roku szkolnego 1907/08 na bazie dotychczasowej Filii C. K. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu na Zasaniu. W chwili powstania szkoła posiadała klasy I–IV. Jej pełną organizację zakończono w roku szkolnym 1911/1912. Wtedy odbył się również pierwszy egzamin dojrzałości. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił normalne rozpoczęcie roku szkolnego 1914/15. Pomimo działań wojennych związanych z oblężeniem Twierdzy Przemyśl, w połowie grudnia 1914 r. zdołano rozpocząć nauczanie w gimnazjum. Musiało ono jednak zostać przerwane w końcu marca 1915 r. ze względu na ostrzał artyleryjski miasta. Zajęcia wznowiono w sierpniu 1915 r., a rok szkolny 1914/15 zakończono w październiku 1915 r. W dalszych latach I wojny światowej nauczanie prowadzone było normalnym trybem. W 1919 r. ze względu na powstanie niepodległego państwa polskiego nazwę szkoły zmieniono na: Państwowe Gimnazjum w Przemyślu na Zasaniu. Równolegle stosowano również nazwę: Gimnazjum Polskie w Przemyślu na Zasaniu. Kolejna zmiana nazwy gimnazjum miała miejsce w 1922 r., w związku z nadaniem mu imienia prof. Kazimierza Morawskiego. W latach 1922–1938 szkoła nosiła nazwę: Państwowe Gimnazjum II im. K. Morawskiego w Przemyślu. Realizowała program gimnazjum klasycznego dawnego typu. Ustawa o ustroju szkolnictwa z dnia 11 III 1932 r. wprowadzała w zakresie szkoły średniej w miejsce dotychczasowego gimnazjum ośmioletniego czteroletnie gimnazjum ogólnokształcące oraz działając na jego podbudowie dwuletnie liceum o różnych profilach: Realizując postanowienia tej ustawy w Gimnazjum im. K. Morawskiego w Przemyślu zlikwidowano w roku szkolnym 1932/33 klasę I. W następnym roku 1933/34 zorganizowano klasę I nowego gimnazjum ogólnokształcącego i zlikwidowano klasy II i III dawnego typu. W kolejnych latach tworzono nowe klasy gimnazjalne, natomiast – działające według programu gimnazjum ośmioletniego likwidowano. W roku szkolnym 1937/38, po zakończeniu organizacji gimnazjum ogólnokształcącego, powstały klasy pierwsze liceum. Jednocześnie zakończyły naukę klasy ósme dawnego typu. W 1938/39 r., kiedy zakończono organizowanie liceum nazwę szkoły zmieniono na: II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. K. Morawskiego w Przemyślu. Liceum posiadało tylko jeden profil - klasyczny. Przez cały okres działalności do 1939 r. Gimnazjum im. K. Morawskiego w Przemyślu było szkołą męską. Dziewczęta przyjmowano wyłącznie w charakterze uczennic prywatnych. W latach 1925–1927 i 1930–1935 w budynku gimnazjum odbywały się kursy dokształcające dla wojskowych w zakresie sześciu klas gimnazjalnych. Ich organizatorem było Dowództwo Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu, a wykładowcami osoby spośród grona nauczycielskiego szkoły. Do 1917 r. gimnazjum zajmowało wynajęty budynek prywatny przy ulicy Skargi 17/19. Od 1917 r. wynajmowano dla jego potrzeb także sąsiadujący z pierwszym budynek prywatny przy ulicy Wybrzeże Kościuszki 16. W okresie okupacji w latach 1939–1944 szkoła była nieczynna. Została ponownie otwarta w roku szkolnym 1944/45 pod dotychczasową nazwą. Sukcesorem Gimnazjum im. K. Morawskiego w Przemyślu było II Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Przemyślu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Dalecki, Przemyśl 1992]

Daty skrajne:

[1906] 1907-1960

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1906-1906, 1907-1960.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

209

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

138

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie
spis roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak