Akta szkół w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
56/395/0
Daty skrajne
1811-1951
Liczba serii
20
Liczba skanów
0

Zawartość:

Prywatne Seminarium Nauczycielskie Koedukacyjne im. S. Sobińskiego w Cieszanowie: świadectwa szkolne, akta egzaminu dojrzałości, 1926-1932, sygn. 1-3; Szkoła Ludowa i Wydziałowa w Kematen w Austrii: katalog ocen 1914/15, sygn. 4; Państwowe Liceum Pedagogiczne Męskie w Krośnie: opinie służbowe nauczycieli, rozdział czynności 1935, 1939, sygn. 5-6; Szkoła Trywialna w Nadwórnej: plany zajęć, sprawozdania i korespondencja dot. działalności szkoły; wyniki klasyfikacji uczniów, świadectwa szkolne 1811-1852, sygn. 7-8; Główna Szkoła Panieńska w Przemyślu: katalog ocen 1865, sygn. 10; Przemyska Szkoła Izraelicka: pogląd przychodu i rozchodu za rok szkolny 1875/76, sygn. 11; Szkoła Wydziałowa Męska w Przemyślu: protokoły z konferencji grona nauczycielskiego 1877-1878, sygn. 12; C.K. Wojskowa Szkoła Ludowa w Przemyślu: dzienniki klasowe 1900-1901, sygn. 13-14; Prywatny Ukraiński Seminaryjny Kurs Kółka Ukraińskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Przemyślu: świadectwa ukończenia kursu 1917-1919, sygn. 15; Prywatna Jednoroczna Żeńska Szkoła Krawiecko-Bieliźniarska Filia Związku Ukrainek w Przemyślu: statut szkoły 1937, pismo do Zgromadzenia SS. Bazylianek w Przemyślu z propozycją przejęcia szkoły 1937, sygn. 16-17; Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Nr 2 im. Stanisława Kostki w Przemyślu: księga ocen okresowych 1937/38, sygn. 18; Średnia Szkoła Nr 2 im. Stalina w Przemyślu: wykazy etatów, kosztorysy wypłat poborów; wykazy nauczycieli posiadających wykształcenie pedagogiczne 1940-1941, sygn. 19-20; Państwowe Seminarium Nauczycielskie z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu: rozkład czynności, programy nauczania 1`943-1944, sygn. 21-22; Publiczna Szkoła Krawiecka dla Dziewcząt z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu: katalogi klasyfikacyjne, świadectwa szkolne 1941-1944, sygn. 23-27; Gimnazjum Prywatne w Przeworsku: księga główna, zestawienie przychodu i rozchodu, listy płac grona nauczycielskiego 1911-1926, sygn. 31-33; Liceum i Gimnazjum w Przeworsku: protokoły posiedzeń i sprawy finansowe Komitetu, Rodzicielskiego, sprawozdania i korespondencja związana z działalnością Komitetu Rodzicielskiego 1944-1950, sygn. 34-36; Ukraińskiej Publicznej Szkoły Ludowej w Szklarach: okólniki i zarządzenia Powiatowego Urzędu Szkolnego w Krośnie, sprawy organizacyjne i administracyjne, informacje o nauczaniu religii w szkole 1940-1944, sygn. 37-41; Publiczna Szkoła Powszechna w Wapowcach: metryka szkolna dzieci z roczników 1919-1937, sygn. 42; Varia: zbiory świadectw szkolnych szkół podstawowych i średnich w terenu Przemyśla, powiatu przemyskiego i Małopolski 1899-1945, sygn. 44-46.

Dzieje twórcy:

Zbiór został utworzony z akt wyłączonych podczas opracowywania innych zespołów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu i uzyskanych w drodze rewindykacji z ZSRR. Skałda się ze szczątków akt wytworzonych przez szkoły różnego stopnia i typu (szkoły podstawowe, zawodowe, średnie ogólnokształcące oraz szkoły kształcenia nauczycieli). [Na podstawie notatki do inwentarza, oprac.M. Dalecki, Przemyśl 1994]

Daty skrajne:

1811-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1811-1951, 1811-1951, 1811-1951, 1811-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

48

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

46

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie
inwentarz kartkowy roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie
inwentarz kartkowy roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie
inwentarz kartkowy roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie

Na podstawie decyzji Komisji Matodycznej z dnia 06.03.2002 r. wyłączono część akt jako odrębne zespoły nr 1627-1630.Na podstawie decyzji Komisji Metodycznej sygn. 29 i 30 przesunięto do nowo utworzonego zespołu nr 1836.