Bank Gospodarstwa Spółdzielczego Oddział w Przemyślu

Sygnatura
56/598/0
Daty skrajne
1946-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Pisma jednostki nadrzędnej w sprawach kredytowych 1946-1948; sygn; 1. Protokół z posiedzenia Powiatowej Komisji Likwidacyjnej do uporządkowania spraw pożyczek z Akcji Siewnej 1945-1946, wykaz zadłużenia Spółdzielni 1948; sygn. 2; Bilans za rok 1947 wraz z załącznikami 1947 [1948]; sygn. 3; Preliminarz budżetowy na rok 1948 (skorygowany) 1948; sygn. 4; Bilans za rok 1948 wraz z załącznikami 1948 [1949]; sygn. 5; Wojskowa Spółdzielnia Spożywców "Znicz" w Przemyślu (statut spółdzielni wojskowych, sprawozdania z rewizji, informacja na dzień 30 VI 1948, sprawozdania okresowe) 1946-1948; sygn. 6.

Dzieje twórcy:

Bank Gospodarstwa Spółdzielczego został utworzony w grudniu 1954 roku po przyjęciu Banku Spółdzielczego „Społem” a następnie na podstawie dekretu z dnia 24.04.1946 roku art. 1 przejął również agendy, majątek i zobowiązania Centralnej Kasy Spółek Rolniczych. Od lipca 1946 roku Bank rozpoczął normalną działalność jako jedyna centrala finansowa spółdzielczości. Bank Gospodarstwa Spółdzielczego dostarczał środków obrotowych i inwestycyjnych, zaś środki własne uzyskiwał z lokat i nadwyżek obrotowych spółdzielni. Centrala banku miała siedzibę początkowo w Łodzi, a następnie w Warszawie, której podlegały oddziały wojewódzkie. Jednostką nadrzędną Banku Gospodarstwa Spółdzielczego oddział w Przemyślu był oddział wojewódzki w Rzeszowie. Członkami Banku były spółdzielnie wszystkich typów łącznie z centralami gospodarczymi, większości jednak spółdzielnia handlowa. Osobną grupę członków stanowiły spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe. Poza gromadzeniem kapitałów obrotowych i udzielaniem spółdzielniom i centralom gospodarstwa kredytów, Bank Gospodarstwa Spółdzielczego prowadził operacje pieniężne zleceniowe jak akredytywy, inkaso, przekazy i inne zlecenia. Powierzona również Bankowi została akcja likwidacji skryptów dłużnych, powstałych w wyniku udzielonej rolnikom pomocy siewnej w latach 1945-1946. Poza tym prowadzono sprawy związane z realizacja aktywów i likwidacją pasywów bilansowych przejętych od Banku Spółdzielczego „Społem” oraz Centralnej Kasy Spółek Rolniczych. Trudno ustalić, z uwagi na brak odpowiednich materiałów, od kiedy dokładnie datuje się działalność Banku Gospodarstwa Spółdzielczego w Przemyślu. W pierwszych dniach grudnia 1946 roku wpłynęło pismo z oddziału wojewódzkiego, co wskazuje na rozpoczęcie działalności przez Bank Gospodarstwa Spółdzielczego oddział w Przemyślu. Bank prowadził działalność kredytową spółdzielni handlowych jak: „Źródło”, Wojskowa Spółdzielnia Spożywców „Znicz”, Spółdzielnia Księgarska „Oświata”, Spółdzielcza Składnia Harcerska w Przemyślu, Pion Spółdzielni Rolniczych PZGS „ Samopomoc chłopska”, oraz 13 Gminnych Spółdzielni „Samopomoc chłopska”, ponad to Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Stubnie; lokaty Banku Gospodarstwa Spółdzielczego w innych bankach dotyczące spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych; ponad to załatwiał inne rozrachunki, pożyczki terminowe dla pracowników banku oraz rozrachunki poza bilansowe jak: gwarancje inkaso, depozyty. Gromadził również wkłady na książeczkach oszczędnościowych: spółdzielni, różnych instytucji społecznych, szkolnych kas przezorności, oraz osób fizycznych. Rachunki bieżące posiadały w Banku: urzędy państwowe i pod zarządem państwowym, przedsiębiorstwa prywatne oraz spółdzielnie, związki zawodowe, partie polityczne, instytucje społeczne. Bank Gospodarstwa Spółdzielczego Oddział w Przemyślu został zlikwidowany na podstawie Dekretu z dnia 25 X 1948 roku o reformie bankowej (rozdz. IV likwidacja dotychczasowych instytucji bankowych art. 28 1/5). Działalność Banku Gospodarstwa Spółdzielczego została zakończona z chwilą powołania Placówki Banku Rolnego w Przemyślu z dniem 20 III 1949 roku. [Na podstawie notatki do inwentarza, oprac. E. Gołąb]

Daty skrajne:

1946-1949

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.02

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.02

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak