Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Przemyślu

Sygnatura
56/1924/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
20381

Zawartość:

Księga urodzeń, zaślubin i zgonów wraz z indeksem 1790-1827, sygn. 1; księgi urodzeń 1853-1902 [1946, 1972], sygn. 2-13;księgi małżeństw 1827-1899, sygn. 14-16; księgi zgonów 1827-1903, sygn. 17-26; korespondencja w sprawach metrykalnych 1887, 1900, 1904, 1917, 1920, 1922, 1926, 1931, 1934-1939, 1941 [1958, 1994, 1999], sygn. 27. Dopływy: księgi urodzeń 1902-1912; księgi małżeństw 1903-1909; księgi zgonów 1903-III 1913.

Dzieje twórcy:

Pierwsze ograniczone prawa obywatelskie zostały przyznane Żydom w 1789 r. na mocy „ordynacji żydowskiej dla Galicji”, a konstytucja z 1864 r. zrównała Żydów w prawach z pozostałymi obywatelami monarchii. Nowe izraelickie gminy wyznaniowe pozwolono tworzyć w 1869 r., po uprzednim uzyskaniu zgody rządu. W 1874 r. został zatwierdzony pierwszy statut Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Przemyślu, a rok później został on wydrukowany przez przemyską drukarnię greckokatolickiej Kapituły. Zadaniem gminy było niesienie pomocy społecznej jej wyznawcom i wypełnianie celów religijnych. Jej jurysdykcji podlegali według spisu dołączonego do ustawy z 21 III 1890 r. Żydzi mieszkający wówczas w 110 okolicznych miejscowościach. Ważnym obowiązkiem gmin wyznaniowych było prowadzenie wpisów metrykalnych, jednak metryki wyznań innych niż katolickie nie od razu zyskały w Galicji moc aktu o znaczeniu prawnym respektowanego przez władze administracyjne i sądowe. Cesarz Józef II wydał w 1784 r. patent stanowiący, że „Żydzi powinni także prowadzić trojakie rejestry z przepisanymi rubrykami z małą zmianą z powodu ich religijnego wyznania”. Oznaczało to, że Żydzi prowadzili dodatkowo wpisy obrzezanych. Do roku 1868 żydowskie księgi metrykalne okresowo podlegały kontroli ze strony duchownych katolickich, którzy również mieli za zadanie uwierzytelnianie treści wpisów. Moc dowodową księgom metrykalnym żydowskim nadano 10 VII 1868 r. Ustawa ta powoływała tzw. metrykantów, czyli świeckich urzędników, którzy byli z obowiązku zatrudniani przez gminy wyznaniowe (rozporządzenie z 1875 r.). Przyjmowali oni petentów, prowadzili i nadzorowali księgi metrykalne. Działalność ta była wyodrębniona z pozostałej administracji gmin wyznaniowych i realizowały ją izraelickie okręgowe urzędy metrykalne. Terytorium ich działania nie zawsze pokrywało się z obszarem poszczególnych gmin wyznaniowej. Na terenie podlegającym Izraelickiej Gminie Wyznaniowej w Przemyślu oprócz Okręgowego Urzędu Metrykalnego w Przemyślu funkcjonowały jeszcze okręgowe urzędy metrykalne w Krzywczy i Niżankowicach. Terytorialny zakres działalności przemyskiego okręgowego Urzędu Metrykalnego obejmował, oprócz miasta Przemyśla, także 64 miejscowości położone w powiecie przemyskim. Likwidacji Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Przemyślu dokonały w IV kwartale 1939 roku okupacyjne władze sowieckie, które znacjonalizowały jej majątek. Równocześnie został także zlikwidowany Okręgowy Urząd Metrykalny.

Daty skrajne:

1790-1939 [1946, 1958, 1972, 1994, 1999]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1790-1939, 1946-1946, 1958-1958, 1972-1972, 1994-1994, 1999-1999.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

50

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak

Uchwałą Komisji Metodycznej z dnia 21.12.2006 r. zespół wyłączono ze zbioru nr 154 - Izraelickie Gminy Wyznaniowe – zbiór szczątków zespołów