Akta gminy Romanów w Sosnówce

Sygnatura
36/67/0
Daty skrajne
1934-1954
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

działy: Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe pracowników, zebrania i urzędowanie, protokoły: sesji rady, posiedzeń prezydium, komisji, sesji sołtysów, uchwały rady, kontrola społeczna z lat 1946-1954 (sygn. 1-31, 116-117); Finansowo-Budżetowy - budżety gminy, sprawozdania budżetowe, księgi dochodów budżetowych, księgi wydatków budżetowych, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, elektryfikacja gminy Romanów z lat 1944-1954 (sygn. 32-80); Gospodarki Gminnej - sprawy gospodarcze, księga dróg i mostów, inżynieria gminy Romanów, sprawy rolne, rolnictwo i leśnictwo, sprawy rolne z lat 1948-1954 (sygn. 81-96); Administracji Społecznej - analfabetyzm, punkty szkolne z lat 1951-1953 (sygn. 97-102); Administracyjny (sprawy poruczone) - sprawy administracji, wyznaniowe, USC, sprawy ewidencji ludności, bezpieczeństwo publiczne, sprawy budowlane, rejestry spraw karnych z lat 1948-1954 (sygn. 103-115)

Dzieje twórcy:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Romanów, powiat włodawski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy mieściła się Romanowie, następnie od 1933 r. gmina miała swoją siedzibę w miejscowości Sosnówka. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1946 r. w skład gminy wchodziły wsie: Dębów, Lipinki, Motwica, Romanów, Rozwadówka, Sapiehów, Sosnówka, Wygnanka, Żeszczynka oraz kolonie: Aleksandrów, Chmielita, Lisiec i Rozwadówka.

Daty skrajne:

1934-1954

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1934-1934, 1945-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

117

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

117

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak