Zarząd Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego w Bielsku-Białej

Sygnatura
13/185/0
Daty skrajne
1948-1967
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja: Statut Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, regulaminy, instrukcje i wytyczne dotyczące działalności, biuletyny informacyjne dotyczące Kongresu Związków Zawodowych, okręgowe konferencje sprawozdawczo-wyborcze, protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału, protokoły Plenum Zarządu Okręgowego, protokoły z narad pracowników, działalność Powiatowej Komisji Związków Zawodowych, Komisji Historii, Bytowo-Mieszkaniowej, Bytowo-Socjalnej, Kobiecej, Kontroli Zaopatrzenia, Kulturalno-Oświatowej, Młodzieżowej, Ochrony Pracy, Przeciwalkoholowej, Socjalno-Ubezpieczeniowej, z lat 1948-1967, sygn. 1-35 2. Planowanie i sprawozdawczość: plany pracy, program działania Zarządu Okręgu, dyskusja nad założeniami planu 5- letniego, sprawozdanie Zarządu Głównego Związków Zawodowych, statystyczne sprawozdanie z działalności rad zakładowych, analizy, oceny, informacje dotyczące pracy i działalności rad zakładowych podległych Zarządowi Okręgu w Bielsku- Białej, z lat [1947]1948-1967, sygn. 36-55 3. Działalność związkowa: a) konferencje, posiedzenia, narady: biuletyny informacyjne dotyczące Kongresu, protokoły zebrań i konferencji sprawozdawczych zarządu Okręgu i rad zakładowych podległych Zarządowi Okręgu, konferencje samorządów robotniczych poszczególnych zakładów, analizy działalności samorządów robotniczych; b) sprawy socjalno-bytowe: Zbiorowy Układ Pracy dla Przemysłu Włókienniczego poszczególnych zakładów, zakładowe umowy zbiorowe, regulaminy pracy, skargi i zażalenia, interwencje, współzawodnictwo pracy; c) bezpieczeństwo i ochrona pracy: działalność Technicznego Inspektora Pracy, analizy wypadkowości, protokoły dochodzeń powypadkowych; d) kultura, oświata i sport: działalność kulturalno-oświatowa Zarządu Okręgu, Domu Kultury Włókniarzy, klubu sportowego "Włókniarz", artykuły korespondentów i reporterów dla "Naszego Życia" dotyczące działalności związkowej kulturalno-oświatowej i sportowej bielskich włókniarzy, z lat 1952-1967, sygn. 56-158 4. Księgowość i finanse: preliminarz budżetów Zarządu Okręgu i rad zakładowych, Domu Kultury Włókniarzy, protokół kontroli gospodarki finansowej, bilanse Zarządu Okręgu i roczne rad zakładowych, z lat 1952-1967, sygn. 159-190

Dzieje twórcy:

Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego w Polsce zrzeszał pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i innych zakładach pracy przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego. Jego statut został wciągnięty do Rejestru Związków Zawodowych w dniu 7 maja 1948 r., stosownie do przepisów dekretu o tymczasowych przepisach o pracowniczych Związkach Zawodowych z dnia 8 lutego 1919 r. Terenem działalności Zarządu Okręgu Związku Zawodowego w Bielsku-Białej był teren południowej Polski. Siedzibą Zarządu Głównego Związku było miasto Łódź. Związek jako organizacja zawodowo-społeczna, reprezentował i bronił interesów zawodowych, bytowych, socjalnych i kulturalnych oraz współdziałał w rozwiązywaniu problemu zatrudnienia i płac. Najwyższą władzą Związku były: A. Krajowy Zjazd Delegatów B. Zarząd Główny Związku C. Prezydium Zarządu Głównego Związku D. Główna Komisja Rewizyjna E. Okręgowa Konferencja Delegatów Zarząd Okręgu Związku działał do roku 1981. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Joanna Borgosz, Bielsko-Biała, 1984]

Daty skrajne:

1948-1967

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1967, 1948-1967.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

190

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

190

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 12.12.1985, 0014-3