Ministerstwo Kontroli Państwowej Zespół Kontroli Przemysłu Lekkiego w Warszawie Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Bielsku

Sygnatura
13/190/0
Daty skrajne
1953-1957 [1958-1960]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zarządzanie: sprawy organizacyjne, plany i sprawozdania, z lat 1953-1957[1958-1959], sygn. 1-17 2. Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub inwestycji oraz organów sprawiedliwości, z lat 1953-1957[1958-1960], sygn. 18-214

Dzieje twórcy:

W celu kontroli przez Rząd PRL realizacji narodowych planów gospodarczych i wykonania uchwał Rządu oraz czuwania nad przestrzeganiem dyscypliny państwowej, gospodarczej i finansowej, Rada Państwa ustawą z dnia 22 listopada 1952 r. powołała Ministerstwo Kontroli Państwowej, które przejęło agendy Najwyższej Izby Kontroli. Ministerstwo to, z siedzibą w Warszawie, posiadało 34 zespoły kontroli państwowej, których odpowiednikami były w terenie podległe im terenowe grupy zespołów kontroli państwowej. Zadaniem tych grup było czuwanie nad ochroną własności społecznej i przestrzeganiem legalności, gospodarności i celowości w całokształcie kontrolowanych jednostek oraz prowadzenie walki z przerostami aparatu administracyjnego i biurokracją. Kontrolowały one więc działalność gospodarczą, finansową i organizacyjno-produkcyjną podległych resortów. Ministerstwo Kontroli Państwowej, Grupa Terenowa Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku działała od stycznia 1953 r. do grudnia 1957 r. Na jej czele stał kierownik Grupy odpowiedzialny za sprawy finansowe prowadzone centralnie przez Ministerstwo. Kierownik Grupy podlegał w całej swej działalności dyrektorowi Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Warszawie. Sprawy administracyjno-biurowe załatwiała kancelaria Grupy. Grupa przeprowadzała kontrole w podległym resorcie w województwie katowickim. [na podstawiewstępu do zespołu, oprac. Barbara Kmiecik, Katowice, 1974]

Daty skrajne:

1953-1957 [1958-1960]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-1957, 1958-1960.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

214

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

214

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

KM 1.06.1974, 0014-12