Zakłady Przemysłu Wełnianego im.M.Buczka w Bielsku-Białej

Sygnatura
13/196/0
Daty skrajne
1950-1963 [1964]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dział Organizacji i Studiów: charakterystyka przedsiębiorstwa, schematy organizacyjne, dok. dot. likwidacji przedsiębiorstwa, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładu, protokoły z kontroli zewnętrznych, z lat 1950-1964, sygn. 1-29 2. Dział Planowania: plany techniczne, finansowe, produkcyjne, sprawozdania z wykonania rocznych planów wskaźników techn.-ekonomicznych, z lat 1951-1961, sygn. 30-50 3. Dział Zatrudnienia i Płac: plany pracy, płacy i zatrudnienia, sprawozdania dot. zatrudnienia, płac, czasu pracy, stanu i struktury zatrudnienia, z lat 1954-1963, sygn. 51-68 4. Dział Inwestycji: plany inwestycyjne i sprawozdania z działalności z ich wykonania, z lat 1952-1963, sygn. 69-83 5. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: plany 5- letnie BHP, dok. dot. wypadków przy pracy, z lat 1951-1963, sygn. 84-96 6. Dział Postępu Technicznego: plany postępu technicznego i sprawozdanie z ich wykonania, wdrożenia projektów racjonalizatorskich, z lat 1952-1963, sygn. 97-130 7. Dział Szkolenia Zawodowego: plany szkolenia zawodowego i sprawozdanie z ich wykonania, z lat 1959-1963, sygn. 131-138 8. Dział Produkcji: plany produkcji i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z wykonania norm, protokoły z narad produkcyjnych, z lat 1950-1962, sygn. 139-158 9. Dział Zaopatrzenia i Zbytu: plany i sprawozdania z zakresu zaopatrzenia i zużycia surowców, z lat 1956-1961, sygn. 159-164 10. Dział Księgowości: plany finansowe, bilansy roczne, z lat 1950-1963, sygn. 165-181 11. Rada Zakładowa i Samorząd Pracowniczy: informacje o działalności, protokoły z zebrań, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, protokoły z Konferencji Samorządu Robotniczego, sprawozdania statystyczne, z lat 1950-1963, sygn. 182-212

Dzieje twórcy:

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Mariana Buczka zostały powołane do życia z dniem 1. I. 1950 r. przez Ministerstwo Przemysłu Lekkiego w Warszawie, w wyniku zarządzenia nr OR/P/169?50 o utworzeniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo z dniem 1.I.1950 przejęło majątek trwały i obrotowy wydzielony z likwidujących się Państwowych Zakładów Przemysłu Wełnianego Nr 14 w Bielsku. Głębsza geneza przedsiębiorstwa sięga do komasacji trzech fabryk: Gustaw Molenda i Syn, Karol Bachrach i R. Deutsch oraz Ernest Stosius, które w marcu 1945 r. zostały przejęte pod zarząd państwowy. Firmy Gustaw Molenda i Syn oraz Karol Bachrach i R.Deutsch zostały połączone w dniu 1.I.1947 pod nazwą Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego Nr 20 (PZPW). Następnie w związku z ówczesną tendencją do komasacji zakładów zostają włączone z dniem 1.I.1948 r. do nowo utworzonych Państwowych Zakładów Przemysłu Wełnianego Nr 14 jako Zakład "L", w których pozostają aż do likwidacji. Ostatnim etapem było połączenie z dniem 1.I.1950 r. dawnej firmy Ernest Stosius z Zakładem "L" po rozwiązaniu PZPW Nr 14, z których powstały Zakłady Przemysłu Wełnianego im. M. Buczka w swoim ostatecznym kształcie. Przedsiębiorstwo to funkcjonowało do 1963 r. Z powodu nadużyć dyrekcji i aparatu kierowniczego (słynna afera wełniana), zakład został z dniem 31.XII.1963 r. rozwiązany. Majątek trwały i nietrwały przedsiębiorstwa został rozdzielony pomiędzy 4 inne bielskie zakłady przemysłu wełnianego. Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Magi przejęły Oddział I i II czyli tkalnię z wykończalnią oraz sklep branżowy "Merino", ZPW im. J.Kluski przejęły Oddział III czyli tkalnię, ZPW im. J. Niedzielskiego Oddział IV czyli przędzalnię, natomiast ZPW im. P.Findera Oddział V czyli farbiarnię. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Grażyna Sokół, Bielsko-Biała, 1990]

Daty skrajne:

1950-1963 [1964]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1963, 1950-1963, 1964-1964, 1964-1964.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

212

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

212

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 30.04.1991, 0014-1