Prezydium Rady Narodowej Osiedla Szczyrk

Sygnatura
13/197/0
Daty skrajne
[1951-1955] 1956-1972 [1973]
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczyrku: protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Komisji: Budżetu, Dróg i Urządzeń, Oświaty i Kultury, Rolnej, protokoły zebrań wiejskich, budżet gromady, protokoły kontroli, z lat [1954-1955]1956-1956, sygn. 1-7 II. Prezydium Rady Narodowej Osiedla Szczyrk: 1. Rada Narodowa: ewidencja członków Rady, Prezydium i Komisji, protokoły sesji, sprawozdania z wykonania uchwał Rady, sprawozdania z działalności Prezydium, Rady i Komisji, protokoły spotkań posłów i radnych z wyborcami, program wyborczy FJN, sprawozdanie z realizacji programu, księga postulatów, wnioski i postulaty, z lat 1956-1972[1973], sygn. 8-35 2. Działalność Komisji: Budżetu i Planu Gospodarczego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Dróg i Urządzeń Osiedli, Finansów i Budżetu, Gospodarki Drogowej, Kultury i Zdrowia, Mandatowej, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Zaopatrzenia, Zdrowia i Opieki Społecznej, z lat 1956-1972[1973], sygn. 36-51 3. Prezydium Rady Narodowej: protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla, z lat 1956-1972, sygn. 52-74 4. Planowanie i sprawozdawczość: sprawozdania z wykonania uchwał, sprawozdania z działalności Prezydium, protokoły z narad, plany gospodarcze Osiedla, z lat 1960-1972, sygn. 75-90 5. Kontrole: protokoły kontroli, z lat 1956-1972, sygn. 91-93 6. Finanse i rachunkowość: budżet Osiedla Szczyrk i plan funduszu Osiedla, sprawozdania z wykonania budżetu, z lat [1955]1957-1972[1973], sygn. 94-110 7. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa: Schemat Organizacyjny, zadania, bilanse, ewidencja mostów na terenie Osiedla, ewidencja mostów i urządzeń wodno-melioracyjnych, plan sytuacyjny stoku slalomowego "Beskidek" i mapa sytuacyjna wyciągu narciarskiego, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, higienizacja Osiedla, protokoły zebrań Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Zdrowia w Szczyrku i Komitetu Budowy Cmentarza Komunalnego, z lat 1961-1972[1973], sygn. 111-120 8. Sprawy kultury, sztuki, oświaty i zdrowia: zwycięstwo Szczyrku w konkursie miast, obchody Tygodni Kultury Beskidzkiej, wycinki prasowe dotyczące Szczyrku, z lat [1951]1958-1970, sygn. 121-125 9. Rolnictwo i Leśnictwo: analiza wykonania programu rozwoju rolnictwa na terenie Osiedla, Kółko Rolnicze Osiedla Szczyrk - protokoły zebrań, Koło Gospodyń Wiejskich - plany pracy, sprawozdania, z 1969 r., sygn. 126 10. Organizacje młodzieżowe i sportowe: Towarzystwo Miłośników Szczyrku - statut, Polski Komitet Pomocy Społecznej Koło Osiedlowe Szczyrk - sprawozdanie z działalności, z lat 1957-1971, sygn. 127-132

Dzieje twórcy:

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.XII.1955 r. utworzono z gromady Szczyrk - Osiedle. Prezydium Rady Narodowej Osiedla Szczyrk działało w oparciu o ustawę z dnia 25.IX.1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli. Z obszaru gromady wyłączono kilka osiedli, których liczba mieszkańców przekraczała 1000 osób, tworząc radę narodową osiedla w Szczyrku. Organami władzy państwowej w osiedlach była rada narodowa powołana na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 21. XII. 1955 r. Zadaniem rad narodowych osiedli było zaspokojenie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb mieszkańców, a w szczególności zapewnienie utrzymania i rozwoju urządzeń komunalnych. W skład rady narodowej nowego Osiedla wchodzili dotychczasowi radni gromadzkich rad narodowych, zamieszkujący bądź pracujący w tym osiedlu. Organem wykonawczym było Prezydium, które spełniało swoje zadania przez Biuro Rady. Prezydium Rady Narodowej Osiedla Szczyrk działało do 31.XII.1972 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Joanna Borgosz, Bielsko-Biała, 1984]

Daty skrajne:

[1951-1955] 1956-1972 [1973]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1955, 1956-1972, 1973-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

142

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

132

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 10
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 132

KM 14.06.1988, 0014-4