Sąd Powiatowy w Andrychowie

Sygnatura
13/690/0
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta prezydialne z lat 1919-1924, sygn. 1 Akta dotyczące organizacyji i pracy Sądu Powiatowego w Andrychowie 2. Akta spraw spadkowych (A) z lat [1895-1918] 1919-1928 [1929-1940], sygn. 2-2026 Akta z rozpraw spadkowych 3. Akta spraw opiekuńczych i kuratelarnych (P) z lat 1919-1928 [1929-1940], sygn. 2027-2149 Akta spraw opiekuńczych dotyczące dzieci po zmarłych osobach (w dużej części prowadzone początkowo jako akta spadkowe) 4. Akta spraw cywilnych spornych (C ) z lat [1915, 1918] 1919-1928 [1929-1931], sygn. 2150-2473 Akta sporów w sprawach m.in. uznania prawa własności, naruszenia prawa posiadania, ustalenia ojcostwa i alimentów 5. Akta spraw cywilnych drobiazgowych (Cb) z lat 1926-1927, sygn. 2474-2482 Akta sporów głównie w sprawach zapłaty długów 6. Akta spraw nienależących do innych rejestrów (Nc) z lat 1920-1928 [1929], sygn. 2483-2610 Akta spraw dotyczących m.in. wydania dekretów pełnoletności, przerachowania wierzytelności, ustalenia granicy, zatwierdzenia kontraktów kupna-sprzedaży 7. Tymczasowe zarządzenia (V) z lat 1923-1928, sygn. 2611-2627 Wnioski o wydanie tymczasowych zarządzeń w sprawach spornych 8. Akta spraw doniesień o zbrodniach i występkach (Z) z lat 1928 [1929], sygn. 2628 Rejestr doniesień o zbrodniach i występkach 9. Testamenty (UV) z lat [1910, 1915-1916, 1918] 1919-1920, sygn. 2629-2642 Testamenty ogłoszone w Sądzie Powiatowym w Zatorze 10. Akta spraw zawieszenia kurateli i przedłużenia władzy ojcowskiej (L) z roku 1923, sygn. 2643 Akta sprawy kuratelarnej 11. Akta Komisji dla Obrotu Ziemią (Gv) z lat 1919-1923, sygn. 2644-2648 Wnioski o zatwierdzenie kontraktów kupna-sprzedaży

Dzieje twórcy:

Sąd Powiatowy w Andrychowie funkcjonował na tych samych zasadach, co jego poprzednik w okresie działania austriackiego zaborcy. Działanie sądu zmieniał w nieznacznym stopniu Dekret z 8 lutego 1919 roku w przedmiocie zmian o urządzeniach wymiaru sprawiedliwości w b. zaborze austriackim , który dostosowywał sądownictwo do nowej rzeczywistości, m.in. poprzez zapis, iż wyroki będą wydawane w imieniu Republiki Polskiej (Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1919 r., nr 15, poz. 200). Taki stan, który można określić jako „przejściowy”, trwał do 1928 roku, kiedy to Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1928 r., nr 12, poz. 93) ujednoliciło sądownictwo w całej Polsce. Na mocy tego prawa Sąd Powiatowy w Andrychowie stał się od 1929 roku Sądem Grodzkim w Andrychowie. Zakres działalności andrychowskiego sądu pozostawał taki sam, jak w okresie przed 1918 rokiem, tzn. sądy powiatowe zajmowały się sprawami cywilnymi spornymi i niespornymi oraz sprawami karnymi w zakresie przekroczeń. Właściwość terytorialna Sądu Powiatowego w Andrychowie obejmowała następujące miejscowości: Andrychów, Brzezinka, Frydrychowice, Głębowice, Inwałd, Nidek, Roczyny, Rzyki, Sułkowice, Targanice, Wieprz, Zagórnik. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Michała Jarnota]

Daty skrajne:

[1895-1918] 1919-1928 [1929-1940]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1895-1918, 1919-1928, 1929-1940.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

węgierski, serbsko-chorwacki, rosyjski, polski, niemiecki, hiszpański, francuski, czeski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

2648

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2648

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.45

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.45

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
indeks geograficzny Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2648 j.i.

K.M. AP w Katowicach z 1 grudnia 2016 r.