Wydział Powiatowy w Katowicach

Sygnatura
12/2/0
Daty skrajne
[1812] 1872-1922 [1924]
Liczba serii
27
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy ogólne: sprawy graniczne, nadzór nad cudzoziemcami z lat 1910-1922, sygn. 1-3, 3a Sprawy budżetowo-finansowe z lat 1874-1922, sygn. 4-8, 4a Sprawy Sejmiku Powiatowego z lat 1872-1922, sygn. 9-25, 9a, 9b Sprawy podatkowe z lat 1896-1922, sygn. 26-43, 43a Sprawy Powiatowej Kasy Oszczędności, dotacje, pożyczki z lat 1875-1922, sygn. 44-63, 44a, 44b, 52a, 52b, 54a, 56a, 60a, 63a Sprawy Powiatowego Sądu Kupieckiego z lat 1904-1919, sygn. 64 Sprawy gospodarki wodnej z lat 1895-1922, sygn. 65-72 Sprawy fundacji, zabytków, bibliotek z lat 1874-1922, sygn. 73-80 Sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1873-1921, sygn. 81-91 Sprawy opieki społecznej z lat 1871-1922, sygn. 92-122 Sprawy budowlane i osiedleńcze z lat 1874-1922, sygn. 123-141, 135a, 138a, 125a Sprawy regulacji rzek, melioracji, kanalizacji z lat 1889-1922, sygn. 142-151, 145a, 147a, 147b Sprawy granic powiatów, gmin i dominiów z lat 1874-1921, sygn.152-162, 152a,b, 154a,b, 156 a,b,c,d,e,f, 158a, 158b, Sprawy wyborów gminnych, wynagrodzenia urzędników gminnych z lat 1871-1922, sygn. 163-205, 171a, 171b, 172a, 174a, 184a 192a, 194a, 200a, 204a Sprawy podatków i danin gminnych z lat 1874-1922, sygn. 206-230, 206a, 210a Sprawy statutów gmin z lat 1894-1920, sygn. 231-235 Sprawy łowiectwa: dzierżawa terenów łowieckich z lat 1907-1921, sygn. 236 Sprawy zażalenia przeciw władzom gminnym z lat 1874-1921, sygn. 237-249, 239a, 240a, 244a, 245a Sprawy różne gmin: sprawy komunalne gmin z lat 1882-1922, sygn. 250-257 Sprawy majątków ziemskich: administracja obszarami dworskimi z lat 1873-1922, sygn. 258-264, 258a, 264a Sprawy urzędów okręgowych lat 1874-1922, sygn. 265-295, 288a, 290a Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego: nadzór nad USC i personelem tych urzędów z lat 1874-1922, sygn. 296-321, 299a Sprawy sanitarne i opieki zdrowotnej z lat 1878-1922, sygn. 322-331 Sprawy szkolne i opiekuńcze z lat 1874-1919, sygn. 332-336 Sprawy dróg i mostów: opłaty drogowe z lat 1876-1920, sygn. 337-347, 341a Sprawy wynagrodzenia urzędników z lat 1888-1922, sygn. 348-350 Sprawy aprowizacji z okresu I wojny światowej z lat 1916-1919, sygn. 351-352

Dzieje twórcy:

Wydziały powiatowe na terenie byłego państwa pruskiego zostały powołane do życia na mocy ustawy z 13 grudnia 1872 roku (Kreisordnung für die Provinzen: Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien vom 13.12.1872) i działały na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 19. Marca 1881 roku (Gesetzsammlung für die Königl, Preussischen Staaten nr 11 poz. 8775 i nr 12 poz. 8777 z 1881 roku). Wydział Powiatowy (Kreisausschuss) składał się z landrata jako przewodniczącego i sześciu wybranych przez sejmik na 6 lat członków. Wydział Powiatowy był organem samorządu terytorialnego i organem administracji państwowej – był również sądem administracyjnym pierwszej instancji. Na terenie powiatu katowickiego funkcje te zostały przejęte w 1922 roku przez Wydział Powiatowy w Katowicach. Zakres działania Wydziału Powiatowego jako organu administracji obejmował: sprawy opieki nad ubogimi, drogowe i wodne, zezwolenia na zmianę granic gmin, zatwierdzanie uchwał gminnych, kontrolę finansów gmin, rozpatrywanie skarg przeciw postępowaniu władz gminnych, zatwierdzanie planów rozdziału danin i podatków ustalonych przez władze gminne, koncesje na prowadzenie małych zakładów przemysłowych, gastronomicznych i handlu detalicznego, zezwolenia na wznoszenie budowli, sprawy budowlane szkół, subsydia na rzecz związków szkolnych, sprawy sanitarne, ławników. Zakres działania Wydziału Powiatowego jako organu samorządu obejmował: przygotowanie i wykonanie uchwał sejmiku (Kreistag), zarządzanie sprawami powiatowymi według praw państwowych i uchwał sejmiku, mianowanie urzędników powiatowych, nadzór nad Powiatową Kasą Komunalną (Kreiskommunalkasse), Powiatową Kasą Oszczędności (Kreissparkasse), ustalanie budżetu powiatu, kontrola władz gminnych i urzędów okręgowych, sprawy personalne władz gminnych i urzędów okręgowych, zatargi między władzami gminnymi (Gemeinevorstand) a przedstawicielstwem gminy (Gemeindevertretung). Nadzór nad pracami Wydziału Powiatowego sprawował prezydent rejencji (Regierungspräsident), a jego instancją wyższą był nadprezydent (Oberpräsident). [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Gdynia, Katowice 1957]

Daty skrajne:

[1812] 1872-1922 [1924]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1812-1871, 1872-1922, 1922-1924.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuss in Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

404

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

404

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 17.07.1966, 0014-9