Powiatowy Inspektorat Szkolny w Mikołowie

Sygnatura
12/21/0
Daty skrajne
[1802] 1900-1922
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

Ogólna administracja szkolna: zarządzenia, korespondencja z lat 1889-1922, sygn. 1-23 Sprawy nauczycielskie: zatrudnianie, kształcenie, uposażenie z lat 1903-1922, sygn. 24-40 Sprawy szkół: pomoce naukowe, metodyka nauczania, biblioteki szkolne z lat 1907-1922, sygn. 41-57 Sprawy pozaszkolne: pożyczka wojenna, przedszkola z lat 1912-1922, sygn. 58-64 Szkoły w różnych miejscowościach: sprawozdania, protokoły z wizytacji, plany zajęć, korespondencja z lat 1802-1922, sygn. 65-173 Akta osobowe nauczycieli: akta kat. A z lat 18870-1921, sygn. 174-189

Dzieje twórcy:

Bezpośredni nadzór nad szkolnictwem podstawowym w państwie pruskim spoczywał początkowo w rękach duchowieństwa katolickiego i ewangelickiego. Inspektorami szkól byli w zasadzie duchowni katoliccy i pastorzy ewangeliccy. W 1872 roku powołano do życia instytucję świeckich inspektorów powiatowych. Podlegali oni bezpośrednio II Wydziałowi Rejencji, a w terenie współpracowali z landratem, do którego zadań, w zakresie spraw szkolnych, należała budowa i remonty szkół. Powiatowe inspektoraty szkolne były powoływane w zasadzie dla terenu danego powiatu. Wraz ze zwiększeniem liczby szkół tworzono w obrębie jednego powiatu dwa i więcej inspektoraty szkolne noszące określenie "powiatowy". Zasięg działania tych powiatowych inspektoratów wykraczał niekiedy poza obszar administracyjny danego powiatu. Zdarzało się, że na terenie jednego powiatu działało kilku powiatowych inspektorów szkolnych. Powiatowy Inspektorat Szkolny w Mikołowie powstał w przybliżeniu w roku 1900. W sprawach szkolnych Mikołów i najbliższe okolice podlegały do końca XIX wieku inspektorowi w Pszczynie. W początkach XX wieku administracja szkolna w tym powiecie uległa reorganizacji. Wydzielono teren działania dla Inspektoratu w Mikołowie z obowiązkiem nadzorowania szkolnictwa katolickiego na swoim terenie. W 1901 roku przydzielono temu urzędowi ponadto nadzór nad szkołami ewangelickimi w całym powiecie pszczyńskim i rybnickim. W 1904 roku, w związku z powołaniem do życia Powiatowego Inspektoratu Szkolnego w Mysłowicach, część szkół podlegających dotychczas Inspektoratowi w Mikołowie przeszła pod nadzór Inspektoratu w Mysłowicach. Ostatnią zmianą jaką udało się stwierdzić w tym zakresie była likwidacja Powiatowe Inspektoratu Szkolnego Pszczyna II, Rybnik (Kreisschulinspektion Pless II, Rybnik). W związku z tym pod nadzór inspektora szkolnego w Mikołowie przydzielono nowe szkoły przekazując mu odpowiednie akta. Powiatowy Inspektorat Szkolny w Mikołowie istniał do 1922 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Staszków, Katowice 1973]

Daty skrajne:

[1802] 1900-1922

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1802-1899, 1900-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisschulinspektion Nicolai

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

189

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

189

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 23.10.1990, 0014-4