Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Chorzowie

Sygnatura
12/149/0
Daty skrajne
[1915] 1939-1945 [1948]
Liczba serii
23
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Sztabu Powiatowego [Kreisstabsamt], z lat 1932-1944, sygn. 1-61 Powiatowy Wydział Organizacyjny [Kreisorganisationsamt], z lat 1939-1945, sygn. 62-80 Powiatowy Wydział Szkoleniowy [Kreischulungsamt], z lat 1939-1945, sygn. 81-89 Powiatowy Wydział Propagandy [Kreispropagandaamt], z lat 1939-1945, sygn. 90-117 Wydział Powiatowego Męża Zaufania Niemieckiego Frontu Pracy [Amt des Kreisobmanns der DAF], z lat 1939-1941, sygn.118-120 Kasa Powiatowa [Kreiskasse], z lat 1937-1944, sygn. 121-125 Powiatowy Wydział Prasowy [Kreispresseamt], z lat 1915-1945, sygn. 126-150 Powiatowy Doradca Gospodarczy [Kreiswirtschaftsberater], z lat 1939-1942, sygn. 151 Powiatowy Wydział Opieki Społecznej [Kreisamt für Volkswohlfahrt], z lat 1937-1944, sygn. 152-164 Powiatowy Wydział Wychowawców [Kreisamt für Erzieher], z lat 1936-1943, sygn. 165-168 Powiatowy Wydział ds. Urzędników [Kreisamt für Beamte], z lat 1941, sygn. 169 Powiatowy Wydział Prawny [Kreisrechtsamt], z lat 1940-1941, sygn. 170-171 Powiatowy Wydział ds. Polityki Komunalnej [Kreisamt für Kommunalpolitik], z lat 1939-1941, sygn. 172-174 Powiatowy Wydział Techniki [Kreisamt für Technik], z lat 1941-1943, sygn. 175-176 Powiatowy Wydział Zdrowia [Kreisamt für Volksgesundheit], z lat 1939-1941, sygn. 177-178 Narodowosocjalistyczna Organizacja Kobieca [NS.-Frauenschaft], z lat 1917-1944, sygn. 179-186 Powiatowy Wydział ds. Ofiar Wojny [Kreisamt für Kriegsopfer], z lat 1939-1945, sygn. 187 Powiatowy Wydział ds. Polityki Rasowej [Kreisrassenpolitikamt], z lat 1939-1942, sygn. 188-189 Pełnomocnik Powiatowy ds. Zbiórki Materiałów Wtórnych [Kreisbeauftragte für die Altmaterialerfassung], z lat 1939-1940, sygn. 190 Powiatowy Wydział Personalny [Kreispersonalamt]: akta normatywne i zbiorcze, akta personalne kierowników NSDAP, z lat 1934-1948, sygn. 191-1070 Spis roboczy: Wnioski do NSV o przyznanie zapomóg i świadczeń społecznych z 1940 roku, sygn. 1071

Dzieje twórcy:

Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza [NSDAP] powstała w roku 1920. Po objęciu w roku 1933 urzędu Kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera i delegalizacji względnie rozwiązaniu się innych partii stała się partią rządzącą i jedyną legalną formacją polityczną III Rzeszy. Największą jednostką terenową był Okręg [Gau]. Gau składał się z kierownictw powiatowych [Kreisleitung] tworzonych przez grupy miejscowe [Ortsgruppe]. Grupy miejscowe dzieliły się na Komórki [Zelle], a te na Bloki [Block] . Po wybuchu II wojny światowej tereny Górnego Śląska, należące przed 1939 r. do Polski, zostały włączone do Rzeszy i weszły, jako Rejencja Katowicka, w skład pruskiej Prowincji Śląskiej [Provinz Schlesien]. Już we wrześniu 1939 r. rozpoczęto w Rejencji Katowickiej, równolegle do budowy administracji państwowej, tworzenie górnośląskiej NSDAP. Powstałe wtedy kierownictwa powiatowe podlegały w latach 1939-1940 Kierownictwu Okręgowemu NSDAP we Wrocławiu [NSDAP Gauleitung Schlesien]. W roku 1941, w związku z utworzeniem Prowincji Górnośląskiej [Provinz Oberschlesien] (obejmującej rejencje katowicką i opolską) powstało także osobne Kierownictwo Okręgowe NSDAP Górny Śląsk [Gauleitung Oberschlesien] z siedzibą w Katowicach. Nie można ustalić dokładnej daty powstania Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Chorzowie [NSDAP Kreisleitung Königshütte]. Najwcześniejsze zachowane dokumenty pochodzą z października 1939 r. Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Chorzowie obejmowało teren miasta Chorzowa. Na czele kierownictwa powiatowego NSDAP stał Kierownik Powiatowy [Kreisleiter], któremu podlegały komórki i wydziały powiatowe oraz kierownicy grup miejscowych [Ortsgruppenleiter], w ramach których działały odpowiedniki wydziałów (np. Ortspropagandaamt). Działalność Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Chorzowie zakończyła ofensywa Armii Czerwonej w roku 1945. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Węcki, Katowice 2007]

Daty skrajne:

[1915] 1939-1945 [1948]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1939, 1939-1945, 1948-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

NSDAP Kreisleitung Königshütte

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1071

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1070

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1070 j.
spis roboczy Tak sygn. 1071

KM 17.12.2007, 0010-8