Akta m. Inowrocławia

Sygnatura
7/57/0
Daty skrajne
1421 - 1733;1779 - 1945[1961]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Okres staropolski – dokumenty wystawione przez królów: Zygmunta I w 1523 r., Augusta II, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazę, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Augusta II oraz Stanisława Augusta - w depozycie w AP w Bydgoszczy Magistrat ( 1779-1919) I. Sprawy ogólno-organizacyjne: wybory do Landtagu, urzędnicy państwowi, wyborcy, ordynacje sądowe, ordynacja gminna (1850 r.) i miejska (1853 r.), zjazdy miast Prowincji Poznańskiej, ordery i odznaczenia, statystyka, podatki, straty materialne mieszkańców w 1807 r., przestępczość, dzienniki spraw tajnych II. Miejska rada: zarządzenia, składy osobowe rady, posiedzenia, obwody wyborcze i wyborcy, protokólarz gminy Szymborze (1892-1913) i Deputacji Budowlanej (1896-1898) III. Podatki, sprawy finansowe: przepisy, budżety, kontrole kasy miejskiej, pobór podatków IV. Ewidencja ludności, sprawy meldunkowe:listy mieszkańców miasta z lat 1814, 1816, 1835, 1844, 1853, 1864, 1874, 1882 i 1892 V. Opieki społeczna: zarządzenia, ordynacje, statut szpitala, miejska kasa chorych, przytułek, dotacje, pomoc dla rodzin żołnierzy i inwalidów VI. Sprawy budowlane: koncesje budowlane, ratusz, budowa linii kolejowej i domów mieszkalnych, zabudowa placów, utrzymanie ulic, pomniki VII. Zakłady miejskie: zarządzenia policyjne, gazownia, elektrownia, budowa zajezdni i linii tramwajowej, plany sytuacyjne, rozbudowa uzdrowiska, kontrola stanu sanitarnego, ujęcie wody w Trzaskach VIII. Urzędy i urzędnicy: wybory burmistrzów, sekretarze i radcy miejscy, niżsi urzędnicy, architekt, policjanci, rendanci kasy, egzekutorzy, personel pomocniczy IX. Sprawy własnościowe: zakup i dzierżawa gruntów, umowy, łąki klasztorne, „Kozłówka”, zakłady komunalne, plany nieruchomości, wykazy działek, zmiany właścicieli, opłaty X. Ubezpieczenie od ognia: zarządzenia, ordynacje, opisy nieruchomości, zniszczenia budynków, wykazy właścicieli, pożar w Szymborzu (1813 r.) XI. Przemysł, handel, rzemiosło, cechy: piekarnie, młyny, wiatraki, koncesje na prowadzenie handlu, egzaminy czeladnicze, budowa kopalni soli w Górze, dzierżawa i wykup gruntów kopalnianych, poszukiwania złóż, wydobycie torfu XII. Żydzi: statut gminy wyznaniowej, wybory władz, kontrole, naturalizacja, utworzenie szkoły, uczniowie, rejestr faktów stanu zywilnego, cmentarz XIV. Sprawy sądów: organizacja, wypisy z rejestru sądowego, Sąd Kupców i Sąd Przemysłowy w Inowrocławiu, sądy polubowne XV. Sprawy kościelne, franciszkanie: budowa kościołów, budynki parafialne, grunty klasztorne, kontrole kasy XVI. Rolnictwo, łowiectwo, sprawy leśne: rozporządzenia, handel dziczyzną XVII. Zdrowie, sprawy sanitarne: powołanie lekarza, choroby zakaźne, budowa baraków XVIII. Sprawy wojskowe, I wojna światowa: zarządzenia, wykazy poborowych, ćwiczenia wojskowe, mobilizacja w 1914 r., aprowizacja, zakwaterowanie, zaopatrzenie wojska podczas wojny, wykazy koni, pomoc rodzinom żołnierzy XIX. Stowarzyszenia, towarzystwa: statuty, członkowie, korespondencja m. innymi - Czerwony Krzyż, Towarzystwo Zapobiegania Gruźlicy, „Sokół, Ewangelische Jungfrau-Verein,”Straż”, Towarzystwo Muzyczno-Orkiestrowe w Inowrocławiu XX. Szkoły, nauczyciele, biblioteki: budowa szkół, budżety, nauczyciele, szkolnictwo wyznaniowe, dokształcające, gimnazjum, szkółki niedzielne, uczniowie, programy nauczania XXI. Sprawy procesowe: akta procesów między miastem i mieszkańcami XXII. Sprawy policyjne: zarządzenia, rejestr kar, przestępczość, włóczęgostwo XXIII. Ulice, place, mosty, linie kolejowe: zarządzenia, zakup gruntów, budowa, remonty, zadrzewianie XXIV. Targi, jarmarki, ceny, żywność: umowy, zaopatrzenie w żywność XXV. Kasa Chorych, nieszczęśliwe wypadki, inwalidztwo: zarządzenia, nieszczęśliwe wypadki, ubezpieczenia, choroby, inwalidztwo, sprawy sporne, kontrole XXVI. Sprawy stanu cywilnego: zapowiedzi, zgłoszenia urodzeń, zgony Zarząd Miejski 1919-1939: I. Dział Ogólno-Organizacyjny: okólniki, herb, majątek miasta, urzędnicy, orzecznictwo, wydzielenie miasta z powiatu, sprawy hipoteczne, zakłady komunalne, nieruchomości i właściciele gruntów, obrót gruntami, (m.in. Huta Szkła, strzelnica w Mątwach, Zakłady Sodowe, młyn Grabskiego), budowa ulic, ogródki działkowe II. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, zadłużenie miasta, finanse zakładów komunalnych, pożyczki, dotacje, rachunki, opłaty administracyjne, komunalna kasa oszczędności, banki, pobór podatków, ubezpieczenie budynków, kontrole III. Dział Gospodarki Gminnej: rozbudowa zakładów przyrodoleczniczych, stan sanitarny miasta, badania wody, melioracje IV. Dział Administracyjny: stowarzyszenia, partie i stronnictwa polityczne, sprawozdania sytuacyjne, cudzoziemcy, statystyka, oszacowanie budynków, rozbudowa elektrowni, spis właścicieli domów, budowa lotniska, zezwolenia na koncerty i zgromadzenia, cechy, strajki, święta narodowe, sprawy wojskowe, opieka nad rodzinami żołnierzy, pobór, spisy koni, drogi państwowe i wojewódzkie, kary policyjne i sądowe, sprawy karne i procesowe, opieka społeczna, bezrobocie, utrzymanie ulic, działalność komitetów: Rozbudowy Miasta oraz Budowy Pomnika J. Kasprowicza Magistrat (1939-1945): budżety, urzędnicy, budynki mieszkalne, grunty miejskie, pobór podatków, zaopatrzenie w żywność Akta osobowe: pracownicy Magistratu, kartoteka meldunkowa, niemiecka lista narodowa Akta budowlane, fotografie (1883-1945[1959]) - dokumentacja techniczna, pozwolenia budowlane, korespondencja

Dzieje twórcy:

Inowrocław uzyskał prawa miejskiez rąk księcia Kazimierza Kondratowica ok. 1238 r. W latach 1466-1772 miasto było stolicą województwa inowrocławskiego obejmującego swoim zasięgiem północno-zachodnią część Kujaw, między innymi z Bydgoszczą, Solcem, Koronowem, Gniewkowem, Lipnem i Radziejowem. W okresie zaboru było ono siedzibą powiatu w granicach Rejencji Bydgoskiej. W XIX wieku powstała szkoła średnia ( 1848), szpital (1870), fabryka sody ( 1882), uzdrowisko ( 1885), gazownia (1902). Miasto rządziło się tzw. zrewidowaną ordynacją wyborczą z 1831 r. , a następnie ordynacją miejską z 30 maja 1853 r. Pierwsza rada wybrana zgodnie z tą ordynacją liczyła 16 radnyxch. W 1898 r. kolegium magistrackie tworzyli burmistrz, jego zastępca, kamelarz, radca budowlany oraz 5 honorowych członków. Registratura miejska , zgodnie z planem opracowanym przez Rejencję Poznańską w 1898 r. dzieliła się na 5 oddziałów. W 1919 r. Inowrocław znalazł się w granicach państwa polskiego. Ustrój samorządu miejskiego w okresie międzywojennym regulowała ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie samorządu terytorialnego . W okresie okupacji , pozostając w "Kraju Warty" Inowrocław był siedzibą władz powiatowych ( landrata) oraz siedzibą rejencji inowrocławskiej

Daty skrajne:

1421 - 1733;1779 - 1945[1961]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1427-1733, 1779-1945, 1945-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6065

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4719

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

91.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

61.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz kartkowy roboczy Tak
indeks osobowy Tak