Starostwo Powiatowe w Wyrzysku

Sygnatura
6/25/0
Daty skrajne
[1881-1919] 1920-1939
Liczba serii
87
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy ogólne: sprawy reprezentacyjne, święta narodowe i kościelne 2. Sprawy organizacyjne: wybory, podział administracyjny, polskie nazwy gmin i miejscowości, odznaczenia, sprawy osobowe urzędników 3. Sprawy społeczno-polityczne, bezpieczeństwa i porządku publicznego: wybory do ciał ustawodawczych i samorządowych, obywatelstwo, opcje, rejestry cudzoziemców, policja państwowa, sprawy wyznaniowe, działalność stowarzyszeń i związków, wydawanie gazet i czasopism, strajki, ochrona granic i ruch graniczny, przedsięwzięcia rozrywkowe, teatry i kina, żegluga, sprawy usc, zmiany nazwisk, statystyka przemysłowa, koncesje, ewidencja zakładów, korporacje rzemieślnicze, sprawy górnicze i kolejowe, spółki wodne i drenarskie, młyny wodne, łowiectwo, obwody rybackie, aprowizacja, ceny, przewłaszczenia obiektów miejskich i przemysłowych, szkolnistwo, pożyczki państwowe, instytuty meteorogiczne 5. Sprawy Wojskowe: uchylanie się od służby, jeńcy wojenni, dezercje, pozbawianie obywatelstwa, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne 6. Sprawy opieki społecznej: kasy chorych, ochronki, zakłady opiekuńcze, personel, bezrobocie, pośrednictwo pracy, emigracja i reemigracja 7. Sprawy zdrowia publicznego: organizacja służby zdrowia, stan sanitarny, zakłady lecznicze, apteki, drogerie, personel lekarski, zaopatrzenie w wodę, kontrole artykułów żywnościowych, nadzór nad ubojem i rzeźniami, cmentarze 8. Sprawy weterynaryjne: dozór weterynaryjny, personel 9. Sprawy rolnictwa i reform rolnych: zarządzenia, przewłaszczenia, parcelacja rządowa i prywatna poszczególnych majątków, przymusowy wykup, zapas ziemi, kredyty, obrót nieruchomościami, osady rentowe, anulacyjne i likwidacyjne 10. Sprawy ochrony lasów: zalesianie, lasy prywatne 11. Sprawy budowlane: statystyka budowlana, roboty publiczne, ewidencja grobów i cmentarzy wojennych

Dzieje twórcy:

Starostwo Powiatowe w Wyrzysku rozpoczęło działalność w 1920 r. na mocy dekretu ministra byłej dzielnicy pruskiej z 1 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej. Było urzędem ogólnej administracji państwowej szczebla powiatowego, ze starostą jako przedstawicielem rządu i szefem ogólnej administracji publicznej na czele. Starosta przewodniczył sejmikowi powiatowemu i był przewodniczącym wydziału powiatowego. Ponadto był wykonawcą zleceń wojewody, służbowym zwierzchnikiem władz i urzędów na terenie powiatu, organem zarządzającym, orzekającym i rozstrzygającym. Na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej zunifikowano administrację ogólną byłej dzielnicy pruskiej z administracją ogólną pozostałych ziem polskich. W 1930 r. utworzono urząd stałego zastępcy starosty. Starostwo podlegało wojewodzie poznańskiemu, a po wejściu w kwietniu 1938 r. Wyrzyska wraz z powiatem w skład województwa pomorskiego - wojewodzie pomorskiemu. Starosta kierował całokształtem życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego na terenie powiatu.

Daty skrajne:

[1881-1919] 1920-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1881-1919, 1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1471

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1415

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

20.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

13.53

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak